Videreutvikling av handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Før sommeren ble det igangsatt et større arbeid med videreutvikling av regjeringens handlingsplan.

Foto fra innspillsmøtet med møtedeltakere og statssekretær Tor Kleppen Sættem.
Statssekretær Tor Kleppen Sættem (stående til venstre) var til stede for å motta innspill fra deltakerne. Foto: JD

24. juni 2019 ble det arrangert et innspillsmøte med representanter fra tros- og livssynssamfunn og frivillige organisasjoner.

Bakgrunnen er at Justis- og beredskapsdepartementet skal vurdere om myndighetene, gitt dagens utvikling og endringer i trusselbildet, har de nødvendige tiltakene på plass og om det er behov for nye tiltak eller justeringer av eksisterende tiltak.

Arbeidet vil fortsette utover høsten, med blant annet innspill fra forskere, ulike fagmiljøer, direktorater og andre relevante aktører. Målet med arbeidet er å sikre at vi har gode tiltak som er relevante for å møte den gjeldende situasjonen på feltet.