Tiltak i handlingsplanen

Oversikt over de tiltakene i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Handlingsplanen hadde ved lansering 30 ulike tiltak. Den er senere utvidet med ytterligere 15 tiltak, i takt med utviklingen på feltet og endringer i trusselbildet, slik at det til sammen er iverksatt 45 ulike tiltak.

Status for tiltakene er publisert i Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Nr

Tiltak

Ansvarlig departement

 

Kunnskap og kompetanse

1

Forskningsstrategi

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

2

Forskning om lokalt forebyggingsarbeid

Justis- og beredskapsdepartementet

3

Forskning om radikaliseringsprosesser og motivasjonsfaktorer knyttet til fremmedkrigere

Justis- og beredskapsdepartementet

4

Utvikle kompetanse på helsesektorens arbeid med voldelige kstremisme

Helse- og omsorgsdepartementet

5

Dialogkonferanser for ungdom

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

6

Utarbeide veiledningsmateriell

Justis- og beredskapsdepartementet

7

Styrke kunnskapen gjennom utdanningene i justissektoren

Justis- og beredskapsdepartementet

8

Regionalt arbeid med kompetanse i helsesektoren

Helse- og omsorgsdepartementet

9

Utvikle læringsressurser til bruk i ungdomsskolen og videregående opplæring

Kunnskapsdepartementet

10

Nasjonal konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Justis- og beredskapsdepartementet

 

Samarbeid og koordinering

11

Styrke den nasjonale koordineringen

Justis- og beredskapsdepartementet

12

Styrke den sentrale rådgivende forebyggingen ved PST

Justis- og beredskapsdepartementet

13

Forankre ansvar for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i politidistriktene

Justis- og beredskapsdepartementet

 

Forebygge tilvekst til ekstreme mijløer og bidra til reintegrering

14

Støtte til frivillige aktører som arbeider med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

15

Styrke tros- og livssynsdialogen

Kulturdepartementet

16

Livssynsmedarbeidere i kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet

17

Utarbeide veiledningsmateriell for individuelt tilpassede mentor- og exit-ordninger

Justis- og beredskapsdepartementet

18

Mentorordning i kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet

19

Veiledning til foreldre og foresatte

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

20

Strafferegulering av privates deltakelse i væpnet konflikt

Justis- og beredskapsdepartementet

21

Utvisning av utlendinger som har begått krigsforbrytelser mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

22

Varsling ved hjemkomst av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)

Justis- og beredskapsdepartementet

23

Oppfølging av personer som har deltatt i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)

Helse- og omsorgsdepartementet

 

Forebygge radikalisering og rekruttering gjennom internett

24

Styrke politiets tilstedeværelse på internett

Justis- og beredskapsdepartementet

25

Forebygge diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer på internett

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

26

Forebygging av hatretorikk

Kunnskapsdepartementet

27

Øke kunnskapen om hvordan motvirke uønskede opplevelser på internett

Kunnskapsdepartementet

28

Styrke arbeidet mot hatytringer og radikalisering på internett

Kulturdepartementet

 

Internasjonalt samarbeid

29

Styrket nordisk samarbeid

Justis- og beredskapsdepartementet

30

Europeisk og globalt samarbeid

Utenriksdepartementet

 

Nye tiltak 2014–2016

31

Dialogmøter

Statsministerens kontor

32

Opprettelse av C-REX – Senter for ekstremismeforskning

Kunnskapsdepartementet

33

Undersøkelse av holdninger til politisk ekstremisme blant ungdom i Oslo – Holdninger til ekstremisme

Kunnskapsdepartementet

34

Forskningsprosjektet Forebygging av hatefulle ytringer og hatkriminalitet på internett og sosiale medier

Justis- og beredskapsdepartementet

35

Forskningsprosjektet Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge – utviklingstrekk og forebyggingsstrategier

Justis- og beredskapsdepartementet

36

Tilskuddsordninger

Justis- og beredskapsdepartementet

 

Nye tiltak lansert februar 2017

37

Kurstilbud til ledere i trossamfunn, idrettslag og andre frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet

38

Informasjon til ledere i tros- og livssynsamfunn om radikalisering og voldelig ekstremisme

Kulturdepartementet

39

Samarbeid med asylmottak

Justis- og beredskapsdepartementet

40

Politiets tilstedeværelse på internett

Justis- og beredskapsdepartementet

41

Styrket samarbeid ved løslatelse fra fengsel

Justis- og beredskapsdepartementet

42

Kompetanseheving av ansatte i kriminalomsorgen

Justis- og beredskapsdepartementet

43

Samarbeid med familievernkontorene

Barne- og likestillingsdepartementet

44

Rådsfunksjon for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren

Kunnskapsdepartementet

45

Forslag om tap av statsborgerskap

Justis- og beredskapsdepartementet