Statens sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2013

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 1. kvartal 2013 er 6,3 prosent. Det er en oppgang på 0,2 prosentpoeng eller 3,3 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2012.

Sykefraværet  i det statlige tariffområdet for 1. kvartal 2013 er 6,3 prosent. Det er en oppgang på 0,2 prosentpoeng eller 3,3 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2012.

  • Det er i store trekk egenmeldt fravær som øker i staten.
  • I arbeidslivet sett under ett er sykefraværet 7,2 prosent (ikke sesongjusterte tall). Statlig sektor har lavest økning i sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal 2012 (Kilde: ssb.no).

Denne sykefraværsstatistikken gjelder for om lag 146 000 tilsatte i det statlige tariffområdet, og må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten som bl.a. omfatter helseforetakene.
 

Utviklingen i sykefraværet siste år

For statlig tariffområde ser vi en oppgang siden samme kvartal i fjor. 6,3 prosent er det høyeste for 1. kvartal siden 2004. Men statlig sektor øker likevel sykefraværet minst av sektorene, i følge ssb.no. SSB og NAV har nå sesongjusterte tall, de vil bli lavere enn om man ser bort fra sesongjusteringen. Med slik justering er totalt sykefravær 6,6 %. I staten har vi ikke sesongjusterte tall.

De sesongjusterte tallene for hele arbeidslivet viser at egenmeldt fravær gikk ned med 6,1 prosent, mens det øker i staten. Mens egenmeldt fravær utgjør 15 % i arbeidslivet sett under ett, utgjør det 25 % av totalt sykefravær i staten 1. kvartal 2013.

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt fra 1. kvartal 2001 til 1. kvartal 2013. Prosent.

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt 1. kvartal 2001 - 1. kvartal 2013. Prosent. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)
  

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Sykefraværet i arbeidslivet som helhet. Prosent.

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Sykefraværet i arbeidslivet som helhet. Prosent. 

*”Burde vært” refererer til 20 % nedgang i sykefraværet, som er målet for IA-avtalen.

Denne gang ser vi at avstanden mellom ”burde vært”, som refererer til 20 prosents reduksjon i sykefraværet i forhold til 2001, og faktisk situasjon, er 1,7 prosentpoeng for statlig sektor.

I resten av flaket gis det en mer detaljert fremstilling hovedsakelig knyttet til det legemeldte sykefraværet. Generelt gjelder at sykefraværet blant kvinner ligger høyere enn hos menn, og sykefraværet øker med økende alder. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

 

Sykefravær og kjønn

Som det går fram av figur 2, som viser legemeldt fravær, har kvinner høyere sykefravær enn menn i staten. Vi ser ellers at økningen i sykefraværet skyldes økning i egenmeldt fravær ettersom tallene her er stabile.

Figur 2: Legemeldt sykefravær 1. kvartal 2012 og 2013 blant kvinner og menn i staten. Prosent.

 
Figur 2: Legemeldt sykefravær 1. kvartal 2012 og 2013 blant kvinner og menn i staten. Prosent.  

  

Sykefravær og alder

Figuren viser hvordan det legemeldte sykefraværet betinges av kjønn og alder. Figur 3 viser at kvinner i aldersgruppen 60-69 år har det høyeste legemeldte sykefraværet med 7,2 prosent. Også denne viser relativ stabilitet og dermed at det er egenmeldt fravær som øker. Interessant er det også at de yngste har lavere legemeldt fravær dette kvartalet sammenlignet med 1. kvartal i fjor.  

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i departementsområdene og i tre aldersgrupper 1. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Prosent.

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i departementsområdene og tre aldersgrupper 1. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013. Prosent. 

 
   

Sykefravær og heltid/deltid

Det legemeldte sykefraværet blant heltidstilsatte i departementsområdene er på 4,6 prosent, mens de deltidsansatte i departementsområdene har et legemeldt sykefravær på 6,2 prosent..

 

Sykefravær og IA-tilhørighet

96,1 prosent av de statlige virksomhetene har nå tegnet IA-avtale. Virksomheter med IA-avtale har 1. kvartal 2013 et legemeldt sykefravær som er betydelig lavere enn de uten IA-avtale (4,6 prosent mot 6,6 prosent). Ettersom statlige virksomheter uten IA-avtale utgjør et svært lite antall, vil små forskjeller gjøre store utslag, men tendensen holder seg for syvende kvartal på rad. 
 

Sykefravær etter departementsområder

Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær blant alle ansatte etter departementsområder, dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter innenfor det statlige tariffområdet, i prosent:

Departementsområder 1. kv. 2012 1. kv. 2013 Endring siste år i %
       
Alle 4,5 4,6 2,4 %
Arbeidsdep. 6,6 6,3 -3,4 %
Barne-, likestillings- og inkl.dep. 7,5 7,6 1,7 %
Finansdep. 4,9 4,8 -0,3 %
Fiskeri- og kystdep. 4,6 4,8 5,0 %
Fornyings-,adm.- og kirkedep. 5,0 4,6 -6,4 %
Forsvarsdep. 3,1 3,2 5,0 %
Helse- og omsorgsdep. 4,3 5,0 15,4 %
Justis- og beredskapsdep. 4,9 5,2 5,9 %
Kommunal- og regionaldep. 4,1 5,2 28,3 %
Kulturdep. 4,0 4,5 13,1 %
Kunnskapsdep. 4,0 4,1 2,1 %
Landbruks- og matdep. 4,8 4,8 -0,9 %
Miljøverndep. 3,7 3,2 -13,6 %
Nærings- og handelsdep. 4,6 4,9 6,8 %
Olje- og energidep. 2,9 3,3 12,9 %
Samferdselsdep. 4,0 4,4 10,9 %
Utenriksdep. 3,7 3,9 5,9 %

 

Sykefravær i departementene

Oversikten viser legemeldt sykefravær i hvert departement. 

Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær blant alle ansatte i departementene i prosent. Egenmeldt sykefravær er ikke med i tallene.

  1. kv.
2011
2. kv.
2011
3. kv.
2011
4. kv.
2011
1. kv.
2012
2. kv.
2012
3. kv.
2012
4. kv.
2012
1. kv
2013
Sum departementene 3,4 3,2 3,8 3,4 3,6 3,6 3,7 3,7 3,9
                   
Arbeidsdep. 3,5 2,3 3,0 2,7 3,4 3,8 3,6 3,5 2,6
Barne-, likestillings- og inkl.dep 3,9 4,3 5,7 3,4 3,6 3,8 4,0 5,2 6,5
Helse- og omsorgsdep. 3,9 3,4 4,4 3,0 2,3 3,1 3,4 3,7 4,9
Kunnskapsdep. 3,8 3,0 2,7 3,7 4,0 3,7 3,7 4,1 4,1
Kommunal- og regionaldep. 2,2 3,5 2,6 3,1 2,6 3,1 4,1 5,6 4,6
Fornyings-, adm.- og kirkedep. 4,9 5,9 6,1 4,0 3,8 3,6 3,5 4,9 5,6
Kulturdep. 2,2 3,6 3,8 4,0 4,2 5,6 6,8 6,1 4,9
Finansdep. 2,9 1,9 2,3 2,6 2,8 2,4 2,8 2,0 1,9
Nærings- og handelsdep. 3,9 3,4 5,3 3,8 4,4 3,6 3,4 4,2 3,5
Justis- og beredskapsdep. 2,2 1,4 4,3 4,9 5,2 6,4 4,7 2,5 2,6
Fiskeri- og kystdep. 2,0 2,2 5,0 2,5 3,6 2,4 4,2 3,0 1,8
Samferdselsdep. 3,1 4,6 4,4 4,8 3,9 3,2 4,0 5,2 5,8
Miljøverndep. 3,4 4,3 3,3 3,1 2,9 2,3 2,1 2,5 3,1
Landbruks- og matdep. 4,7 6,1 6,1 5,1 3,8 3,7 4,6 5,1 4,9
Forsvarsdep. 2,9 2,6 3,5 3,1 3,8 2,8 2,0 3,0 3,1
Utenriksdep. 4,1 3,2 3,2 3,0 3,5 3,7 4,2 3,4 4,2
Olje- og energidep. 2,6 2,4 4,4 2,9 2,7 3,1 2,3 2,9 4,2
                   
Totalt sykefravær*:                  
Arbeidslivet 7,3 6,5 6,6 6,5 6,9  6,0 6,4 6,6 7,2
Statlige tariffområdet 6,0 5,4 5,9 5,6 6,1 5,1 5,5 5,8 6,3

 * Inkluderer alle departementer, etater, direktorater etc., og både egen- og legemeldt fravær.

Om datagrunnlaget for statistikken
Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar FAD statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor (det statlige tariffområdet. Omfatter ikke statlig eide foretak osv.). Statistikken har to kilder: 1) SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær, 2) Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær. Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder. Kilde til tabeller og figurer er Statistisk Sentralbyrå (SSB).  

Vi tar utgangspunkt i SSBs tall for å kunne sammenligne med arbeidslivet for øvrig.
Sykefraværet regnes ut som sykefraværsdagsverk delt på avtalte dagsverk. Formel: Sykefraværsprosent = (sykefraværsdagsverk*100)/avtalte dagsverk. Sykefraværsdagsverkene (telleren i brøken) er korrigert for stillingsandel og sykemeldingsgrad. Dersom en person har forlengelser av en sykmelding, f.eks. med ulike sykemeldingsgrader, blir denne regnet ut som et slags gjennomsnitt av NAV. Avtalte dagsverk (nevneren) er justert for stillingsandel og ferie. Ferien regnes ut på bakgrunn av Arbeidskraftsundersøkelsen.

For de som vil lese mer, se "Om statistikken" hos www.ssb.no under avsnittet "Definisjoner".

Statistikk:
Statistikk som viser utviklingen i sykefraværet i Norge:
Statistisk sentralbyrå

Eksempler:
Gode eksempler på virksomheter som arbeider med å redusere sykefraværet:
Idébanken - Inkluderende arbeidsliv

Kontakt:
Seniorrådgiver Paal Richard Peterson, paal-richard.peterson@fad.dep.no

 


Til toppen