Statens sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2012

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 2. kvartal 2012 er 5,1 prosent. Det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng siden 2. kvartal 2011.

Sykefraværet  i det statlige tariffområdet for 2. kvartal 2012 er 5,1 prosent. Det er en nedgang på 0,3 prosentpoeng siden 2. kvartal 2011.

  • Både legemeldt og egenmeldt fravær synker.
  • Det samlede sykefraværet i arbeidslivet er nå 6 prosent. Det er en nedgang fra 2. kvartal 2011 på 0,5 prosentpoeng (Kilde: ssb.no) 

Denne sykefraværsstatistikken gjelder for om lag 146 000 tilsatte i det statlige tariffområdet, og må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten som bl.a. omfatter helseforetakene.
 

Utviklingen i sykefraværet siste år

For statlig tariffområde ser vi en nedgang. 5,1 % er tredje laveste for 2. kvartal siden målingen startet i 2001. Det pekes på Navs nettsider på at sykefraværet i arbeidslivet som helhet nå er det laveste for 2. kvartal siden statistikken startet i 2001. Privat sektor er nå nede i 5,5 %, og tar således ”innpå” statlig sektor. 

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt fra 1. kvartal 2001 til 2. kvartal 2012. Prosent.

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt 1. kvartal 2001- 2. kvartal 2012. Prosent. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Sykefraværet i arbeidslivet som helhet. Prosent.

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Sykefraværet i arbeidslivet som helhet. Prosent. 

Vi ser av denne tabellen at sykefraværet i staten holder seg stabilt, og at en 20 prosents reduksjon, som IA-avtalen legger opp til, kan bli vanskelig å nå. Imidlertid definerer NAV IA-måloppnåelse som sykefravær under 5,6 prosent, og i så fall når staten målet med solid margin. 

Nedenfor gis det en mer detaljert fremstilling hovedsakelig knyttet til det legemeldte sykefraværet. Generelt gjelder at sykefraværet blant kvinner ligger høyere enn hos menn, og sykefraværet øker med økende alder. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.Sykefravær og kjønn

Som det går fram av figur 2, som viser legemeldt fravær, har kvinner høyere sykefravær enn menn i staten. Vi ser at nedgangen er nokså jevnt fordelt blant kjønnene. Når det gjelder egenmeldt fravær, har menn 0,3 prosentpoeng lavere fravær enn kvinner.

Figur 2: Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2011 og 2012 blant kvinner og menn i staten. Prosent.

 
Figur 2: Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2011 og 2012 blant kvinner og menn i staten. Prosent.  

  

Sykefravær og alder

Figuren viser hvordan det legemeldte sykefraværet betinges av kjønn og alder. Figur 3 viser at kvinner i aldersgruppen 60-69 år har det høyeste legemeldte sykefraværet med 6,7 prosent. Ellers ser vi at alle grupper reduserer sitt legemeldte fravær.  

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i departementsområdene og i tre aldersgrupper 2. kvartal 2011 og 2. kvartal 2012. Prosent.

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i departementsområdene og tre aldersgrupper 2. kvartal 2011 og 2. kvartal 2012. Prosent. 

 
   

Sykefravær og heltid/deltid

Det legemeldte sykefraværet blant heltidstilsatte i departementsområdene er på 4,1 prosent, mens de deltidsansatte i departementsområdene har et legemeldt sykefravær på 5,8 prosent.

 

Sykefravær og IA-tilhørighet

96,6 prosent av de statlige virksomhetene har nå tegnet IA-avtale. Virksomheter med IA-avtale har 2. kvartal 2012 et legemeldt sykefravær som er betydelig lavere enn de uten IA-avtale (4,2 prosent mot 5,8 prosent). Ettersom statlige virksomheter uten IA-avtale utgjør et svært lite antall, vil små forskjeller gjøre store utslag, men tendensen holder seg for fjerde kvartal på rad, og vi kan nok si at IA-avtalen har en positiv effekt. 
 

Sykefravær etter departementsområder

Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær etter departementsområder, dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter i det statlige tariffområdet, i prosent:

Departementsområder 2. kv. 2011 2. kv. 2012 Endring siste år i %
       
Alle 4,5  4,2 -6,6
Arbeidsdep. 6,2 5,7 -8,2 %
Barne-, likestillings- og inkl.dep. 7,8 7,1 -8,6 %
Finansdep. 4,8 4,5 -5,2 %
Fiskeri- og kystdep. 4,4 4,6 6,4 %
Fornyings-,adm.- og kirkedep. 4,8 4,5 -5,4 %
Forsvarsdep. 3,4 2,9 -14,9 %
Helse- og omsorgsdep. 4,5 4,3 -4,3 %
Justis- og politidep. 4,9 4,7 -4,1 %
Kommunal- og regionaldep. 4,4 3,5 -19,7 %
Kulturdep. 4,4 3,8

-13,0 %

Kunnskapsdep. 3,9 3,7 -4,0 %
Landbruks- og matdep. 4,0 4,1 1,6 %
Miljøverndep. 3,8 2,9 -24,4 %
Nærings- og handelsdep. 3,7 4,2 14,7 %
Olje- og energidep. 2,3 3,0 29,5 %
Samferdselsdep. 3,7 3,4 -9,7 %
Utenriksdep. 3,5 3,7 7,4 %

 

Sykefravær i departementene

Oversikten viser legemeldt sykefravær i hvert departement. 

Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær i departementene i prosent. Egenmeldt sykefravær er ikke med i tallene. Prosent. 

  1. kv.
2010
2. kv.
2010
3. kv.
2010
4. kv.
2010
1. kv.
2011
2. kv.
2011
3. kv.
2011
4. kv.
2011
1 kv.
2012
2 kv.
2012
Sum departementene 3,0 2,9 3,1 3,1 3,4 3,2 3,8 3,4 3,6 3,6
                     
Arbeidsdep. 2,8 2,9 2,6 3,8 3,5 2,3 3,0 2,7 3,4 3,8
Barne-, likestillings- og inkl.dep 3,8 2,6 3,3 3,9 3,9 4,3 5,7 3,4 3,6 3,8
Helse- og omsorgsdep. 2,9 2,7 3,7 4,1 3,9 3,4 4,4 3,0 2,3 3,1
Kunnskapsdep. 3,1 3,5 3,1 2,5 3,8 3,0 2,7 3,7 4,0 3,7
Kommunal- og regionaldep. 2,9 2,6 3,8 2,9 2,2 3,5 2,6 3,1 2,6 3,1
Fornyings-, adm.- og kirkedep. 3,5 4,0 5,8 5,4 4,9 5,9 6,1 4,0 3,8 3,6
Kulturdep. 3,9 3,4 2,7 2,1 2,2 3,6 3,8 4,0 4,2 5,6
Finansdep. 2,0 2,7 1,3 1,7 2,9 1,9 2,3 2,6 2,8 2,4
Nærings- og handelsdep. 2,9 2,7 3,1 3,9 3,9 3,4 5,3 3,8 4,4 3,6
Justis- og politidep. 2,8 2,8 2,3 2,4 2,2 1,4 4,3 4,9 5,2 6,4
Fiskeri- og kystdep. 1,9 2,0 1,5 1,8 2,0 2,2 5,0 2,5 3,6 2,4
Samferdselsdep. 2,8 3,3 2,6 2,3 3,1 4,6 4,4 4,8 3,9 3,2
Miljøverndep. 4,0 2,6 2,2 3,3 3,4 4,3 3,3 3,1 2,9 2,3
Landbruks- og matdep. 5,4 3,7 4,2 3,7 4,7 6,1 6,1 5,1 3,8 3,7
Forsvarsdep. 1,9 2,2 3,8 3,0 2,9 2,6 3,5 3,1 3,8 2,8
Utenriksdep. 3,0 2,9 3,6 3,3 4,1 3,2 3,2 3,0 3,5 3,7
Olje- og energidep. 2,7 3,3 3,1 2,2 2,6 2,4 4,4 2,9 2,7 3,1
                     
Totalt sykefravær:                    
Arbeidslivet 7,0 6,3 7 7 7,3 6,5 6,6 6,5 6,9  6,0
Statlige tariffområdet 5,6 5,0 5,9 5,7 6,0 5,4 5,9 5,6 6,1 5,1

 

Om datagrunnlaget for statistikken
Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar FAD statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor (det statlige tariffområdet. Omfatter ikke statlig eide foretak osv.). Statistikken har to kilder: 1) SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær, 2) Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær. Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder. Kilde til tabeller og figurer er Statistisk Sentralbyrå (SSB).  

Statistikk:
Statistikk som viser utviklingen i sykefraværet i Norge:
Statistisk sentralbyrå

Eksempler:
Gode eksempler på virksomheter som arbeider med å redusere sykefraværet:
Idébanken - Inkluderende arbeidsliv

Kontakt:
Seniorrådgiver Paal Richard Peterson, paal-richard.peterson@fad.dep.no

Til toppen