Statens sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2011

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 4. kvartal 2011 er 5,6 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden 4. kvartal 2010.

Sykefraværet i det statlige tariffområdet for 4. kvartal 2011 er 5,6 prosent. Det er en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden 4. kvartal 2010.

  • Tendensen er at legemeldt fravær synker, mens egenmeldt fravær øker.
  • Det samlede sykefraværet i arbeidslivet er nå 6,5 prosent. Det er en nedgang fra 4. kvartal 2010 på 0,5 prosentpoeng eller 7,6 prosent (kilsw: ssb.no)
     

Denne sykefraværsstatistikken gjelder for om lag 146 000 tilsatte i det statlige tariffområdet, og må ikke forveksles med tallene som Statistisk sentralbyrå presenterer for staten som bl.a. omfatter helseforetakene.
 

Utviklingen i sykefraværet siste år

For statlig tariffområde ser vi en liten nedgang i forhold til 4. kvartal 2010, mens arbeidslivet som helhet opplever en større nedgang. På Navs nettsider pekes det på at sykefraværet i arbeidslivet som helhet nå er det laveste på sju år.  

 

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt fra 1. kvartal 2001 til 4. kvartal 2011. Prosent.

Figur 1: Legemeldt og egenmeldt sykefravær i staten og arbeidslivet totalt 1. kvartal 2001- 4. kvartal 2011. Prosent. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB)
 

 
 
 

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Sykefraværet i arbeidslivet som helhet. Prosent.

Tabell 1: Sykefravær per kvartal, gjennomsnittlig sykefravær per kvartal og indikator på IA-måloppnåelse. Sykefraværet i arbeidslivet som helhet. Prosent. 

 
Tabell 1 viser at sykefraværet ligger noe under gjennomsnittet for 4. kvartal på 2000-tallet, dette er en positiv utvikling etter at tallene forrige kvartal var negative.

Nedenfor gis det en mer detaljert fremstilling hovedsakelig knyttet til det legemeldte sykefraværet. Generelt gjelder at sykefraværet blant kvinner ligger høyere enn hos menn, og sykefraværet øker med økende alder. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.


 

Sykefravær og kjønn

Som det går fram av figur 2, som viser legemeldt fravær, har kvinner høyere sykefravær enn menn i staten, men de reduserer avstanden siden 4. kvartal 2010.

Figur 2: Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2010 og 2011 blant kvinner og menn i staten. Prosent.

 
Figur 2: Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2010 og 2011 blant kvinner og menn i staten. Prosent.  

  

Sykefravær og alder

Generelt er det en tendens til at det legemeldte sykefraværet øker med alder. Figur 3 viser at kvinner i aldersgruppen 60-69 år har det høyeste sykefraværet med 6,4 prosent. Men nedgangen er ganske stor (0,8 prosentpoeng) og avstanden til menn reduseres.  

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i departementsområdene og i tre aldersgrupper 4. kvartal 2010 og 2011. Prosent.

Figur 3: Legemeldt sykefravær for kvinner og menn i departementsområdene og tre aldersgrupper 4. kvartal 2010 og 2011. Prosent. 

 
   

Sykefravær og heltid/deltid

Det legemeldte sykefraværet blant heltidstilsatte i departementsområdene er på 4,3 prosent, mens de deltidsansatte i departementsområdene har et legemeldt sykefravær på 5,5 prosent, i overkant av ett prosentpoeng høyere. Virksomhetene oppfordres også denne gang til å undersøke om deltidsstillinger utgjør en ekstra belastning som fører til sykefravær, selv om forskjellen er mindre enn tidligere.

 

Sykefravær og IA-tilhørighet

96,5 prosent av de statlige virksomhetene har nå tegnet IA-avtale. Virksomheter med IA-avtale har 4. kvartal 2011 et legemeldt sykefravær som er lavere enn de uten IA-avtale (4,4 prosent mot 5,6 prosent). Ettersom statlige virksomheter uten IA-avtale utgjør et svært lite antall, vil små forskjeller gjøre store utslag, men tendensen holder seg for andre kvartal på rad. 
 

Sykefravær etter departementsområder

Fordeling og utvikling av legemeldt sykefravær etter departementsområder, dvs. departementene med deres underliggende etater/virksomheter i det statlige tariffområdet, i prosent:

Departementsområder 4. kv. 2010 4. kv. 2011 Endring siste år i %
       
Alle  4,5  4,4 -2,9 %
Arbeidsdep. 6,4 6,2 -4,0 %
Barne-, likestillings- og inkl.dep. 7,1 7,6 6,1 %
Finansdep. 4,9 4,5 -8,2 %
Fiskeri- og kystdep. 3,9 3,9 -1,0 %
Fornyings-,adm.- og kirkedep. 4,5 4,7 4,3 %
Forsvarsdep. 3,1 3,1 -0,1 %
Helse- og omsorgsdep. 5,1 4,6 -8,9 %
Justis- og politidep. 5,0 4,9 -2,9 %
Kommunal- og regionaldep. 3,5 4,9 37,7 %
Kulturdep. 4,2 4,0

-5,9 %

Kunnskapsdep. 4,0 3,8 -5,4 %
Landbruks- og matdep. 4,3 4,7 9,7 %
Miljøverndep. 4,2 3,5 -17,3 %
Nærings- og handelsdep. 4,5 3,7 -18,1 %
Olje- og energidep. 3,1 2,9 -6,9 %
Samferdselsdep. 3,7 3,7 1,1 %
Utenriksdep. 3,5 3,3 -5,9 %

 

Sykefravær i departementene

Oversikten viser legemeldt sykefravær i hvert departement. 

Fordeling og utvikling i legemeldt sykefravær i departementene i prosent. Egenmeldt sykefravær er ikke med i tallene. Prosent. 

  3. kv.
2009
4. kv.
2009
1. kv.
2010
2. kv.
2010
3. kv.
2010
4. kv.
2010
1. kv.
2011
2. kv.
2011
3. kv.
2011
4. kv.
2011
Sum departementene 4,0 3,4 3,0 2,9 3,1 3,1 3,4 3,2 3,8 3,4
                     
Arbeidsdep. 2,1 1,7 2,8 2,9 2,6 3,8 3,5 2,3 3,0 2,7
Barne-, likestillings- og inkl.dep 7,0 4,5 3,8 2,6 3,3 3,9 3,9 4,3 5,7 3,4
Helse- og omsorgsdep. 3,8 2,5 2,9 2,7 3,7 4,1 3,9 3,4 4,4 3,0
Kunnskapsdep. 4,4 3,1 3,1 3,5 3,1 2,5 3,8 3,0 2,7 3,7
Kommunal- og regionaldep. 4,0 3,0 2,9 2,6 3,8 2,9 2,2 3,5 2,6 3,1
Fornyings-, adm.- og kirkedep. 6,2 4,1 3,5 4,0 5,8 5,4 4,9 5,9 6,1 4,0
Kulturdep. 7,8 4,4 3,9 3,4 2,7 2,1 2,2 3,6 3,8 4,0
Finansdep. 2,5 1,8 2,0 2,7 1,3 1,7 2,9 1,9 2,3 2,6
Nærings- og handelsdep. 2,9 3,8 2,9 2,7 3,1 3,9 3,9 3,4 5,3 3,8
Justis- og politidep. 3,6 4,8 2,8 2,8 2,3 2,4 2,2 1,4 4,3 4,9
Fiskeri- og kystdep. 2,9 3,4 1,9 2,0 1,5 1,8 2,0 2,2 5,0 2,5
Samferdselsdep. 2,3 1,1 2,8 3,3 2,6 2,3 3,1 4,6 4,4 4,8
Miljøverndep. 3,6 2,8 4,0 2,6 2,2 3,3 3,4 4,3 3,3 3,1
Landbruks- og matdep. 6,3 5,5 5,4 3,7 4,2 3,7 4,7 6,1 6,1 5,1
Forsvarsdep. 2,9 2,9 1,9 2,2 3,8 3,0 2,9 2,6 3,5 3,1
Utenriksdep. 4,6 4,2 3,0 2,9 3,6 3,3 4,1 3,2 3,2 3,0
Olje- og energidep. 1,9 2,3 2,7 3,3 3,1 2,2 2,6 2,4 4,4 2,9
                     
Totalt sykefravær:                    
Arbeidslivet 7,7 7,6 7,0 6,3 7 7 7,3 6,5 6,6 6,5
Statlige tariffområdet 6,3 6,2 5,6 5,0 5,9 5,7 6,0 5,4 5,9 5,6

 

Om datagrunnlaget for statistikken
Om lag 11-12 uker etter utløpet av hvert kvartal mottar FAD statistikk fra SSB om sykefravær i statlig sektor (det statlige tariffområdet. Omfatter ikke statlig eide foretak osv.). Statistikken har to kilder: 1) SSBs Sykmeldingsregister som omfatter alt legemeldt fravær, 2) Utvalgsundersøkelse til 10 000 utvalgte bedrifter (herunder statlige) om egenmeldt fravær. Egenmeldt fravær rapporteres derfor kun på overordnet nivå. Legemeldt fravær rapporteres på departementsnivå og for departementsområder. Kilde til tabeller og figurer er Statistisk Sentralbyrå (SSB).  

Statistikk:
Statistikk som viser utviklingen i sykefraværet i Norge:
Statistisk sentralbyrå

Eksempler:
Gode eksempler på virksomheter som arbeider med å redusere sykefraværet:
Idébanken - Inkluderende arbeidsliv

Kontakt:
Seniorrådgiver Paal Richard Peterson, paal-richard.peterson@fad.dep.no

Til toppen