Oppreisning til tidligere dykkere og etterlatte etter dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD)

I dom 5. desember 2013 la EMD til grunn at Norge overfor dykkerne har krenket Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 om retten til privatliv.

Dykkerne ble tilkjent en oppreisning på 8000 euro hver, dvs. ca. 65 000 kroner. Arbeids- og sosialdepartementet legger til grunn at også andre dykkere og etterlatte etter avdøde dykkere, som har befunnet seg i en tilsvarende situasjon som dykkerne i saken, kan ha rett til oppreisningserstatningen på 8000 euro. Dette gjelder dykkere og etterlatte som tidligere har blitt tilkjent kompensasjon etter kompensasjonsordningen fra 2004. Disse har fått brev fra Arbeids- og velferdsetaten og de har fått oppreisningen utbetalt.  

Departementet kan imidlertid ikke utelukke at også andre kan ha rett til oppreisningen. Dette vil kunne gjelde for dykkere og etterlatte etter avdøde dykkere, som har befunnet seg i en tilsvarende situasjon som dykkerne i saken for EMD. Med tilsvarende situasjon forstås dykkere og etterlatte etter avdøde dykkere som har lidd reell overlast som følge av statens manglende informasjon om ulike dykkertabeller. For å være aktuell for oppreisning, må vedkommende dokumentere:

  • å ha utført dykkeroppdrag i Nordsjøen underlagt norsk petroleumslovgivning i perioden 1965 til og med 1990 (kan dokumenteres ved kopi av dykkerens dykkerlogg),
  • samt å ha alvorlig skade eller sykdom som er forenlig med dykking (dokumenteres ved legeerklæring).

Søknad om slik oppreisning kan sendes til Arbeids- og velferdsetaten på følgende adresse: 

Nav Sentralt Yrkessykdomskontor

Postboks 6600 Etterstad 

0607 Oslo