Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sosiale helseforskjeller

Den norske befolkningen har god helse, men er ulikt fordelt mellom sosiale grupper. Det er et langsiktig mål å redusere de sosiale forskjellene i helse uten at noen får dårligere helse.

Utjevning av sosiale forskjeller i helse

Helsen i den norske befolkningen er god, men gjennomsnittstallene skjuler store, systematiske forskjeller. Helse er ulikt fordelt mellom sosiale grupper, og disse helseforskjellene er økende. Det er derfor et langsiktig mål i folkehelsearbeidet å redusere sosiale helseforskjeller, uten at noen grupper får dårligere helse. Folkehelselovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller, og blant annet i bestemmelsene som regulerer kommunenes og fylkeskommunenes ansvar (§§ 4 og 20) er sosiale helseforskjeller spesielt nevnt.

I St.meld. nr. 20 (2006–2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller legges det vekt på at arbeidet for å motvirke sosiale helseforskjeller må kombinere målrettet innsats mot spesielt utsatte grupper med generelle velferdsordninger og befolkningsrettede tiltak. Helsen i befolkningen skapes og fordeles gjennom oppvekst og skolegang, i arbeidsliv og øvrige levekår. Det er nødvendig å styrke den tverrsektorielle tilnærmingen i folkehelsearbeidet og arbeide for en jevnere sosial fordeling av ressurser, og dermed reduserte helseforskjeller.

Utviklingen på innsatsområdene i St.meld. nr. 20 (2006–2007) følges opp gjennom et rapporteringssystem som skal gi systematisk og oppdatert oversikt over utviklingen av arbeidet for å redusere sosiale helseforskjeller. Helsedirektoratet utgir rapporter basert på rapporteringssystemet. Gjennom oppfølgingen av Meld. St. 34 (2012-2013) vil rapporteringssystemet bli utvidet til å omfatte flere av innsatsområdene i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet.

Les mer om sosiale helseforskjeller:

Meld. St. 30 (2010-2011) Fordelingsmeldingen
Helsedirektoratet
Engelsk versjon av St. meld. nr. 20 (2006-2007)
Verdens helseorganisasjon
EU kommisjonen

Til toppen