Meld. St. 34 (2012–2013)

Folkehelsemeldingen

Folkehelsemeldingen — God helse – felles ansvar

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no