Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tolking i offentlig sektor

KD har det overordnede ansvaret for å legge til rette for tolking til og fra norsk og andre talespråk i offentlig sektor.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. IMDi har ansvar for Nasjonalt tolkeregister og har bevillingsansvar for statsautorisasjon av tolker. Alle forvaltningsnivåer, sektormyndigheter og kommuner har et selvstendig ansvar for å utvikle gode rutiner for bestilling, bruk, betaling og kvalitetssikring av tolketjenester. 

IMDi har utarbeidet en veileder for kjøp av tolketjenester. Veilederen er tilgjengelig på tolkeportalen. 

Økt bruk og styrket tilgang på tolk

NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd ble lagt fram i september 2014.

Ifølge utredningen er det behov for å øke bruken av kvalifiserte tolker i alle deler av offentlig sektor og å styrke tilgangen på kvalifiserte tolker. Utvalget foreslo derfor en lovhjemlet plikt for offentlig sektor til å bruke kvalifisert tolk i gitte situasjoner.

Utvalget foreslo også en opptrappingsplan for perioden 2015-2018 med mål om å øke antall kvalifiserte tolker og få på plass gode systemer for formidling, bestilling og oppfølging av tolkene.

Forbud mot barn som tolk

Våren 2016 vedtok et enstemmig Storting et forbud i forvaltningsloven mot bruk av barn som tolk eller som formidler av informasjon mellom forvaltningen og private. Det er unntak fra forbudet dersom det er nødvendig for å unngå tap av liv, alvorlig helseskade, andre nødsituasjoner eller der det av hensyn til barnet eller annet må anses forsvarlig.

Se saken på stortinget.no 

Til toppen