Hele kommuneloven har nå trådt i kraft

Mesteparten av den nye kommuneloven trådte i kraft høsten 2019. Økonomibestemmelsene og enkelte andre kapitler trådte i kraft 1. januar 2020.

Det er kapitlene 1 til 13, 17 til 27 og 30 og 31 som trådte i kraft høsten 2019. Disse kapitlene handler om de generelle bestemmelsene i loven, bestemmelsene om folkevalgte og administrasjonen og bestemmelser om interkommunalt samarbeid. I tillegg handler det om egenkontroll i kommunene og statlig kontroll og tilsyn. Mer presist kan vi si at ikrafttredelsen skjer fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019–2023. Det betyr at disse kapitlene loven trådte i kraft på forskjellige tidspunkter i kommunene og fylkeskommunene, avhengig av når det enkelte kommunestyret og fylkestinget har sitt konstituerende møte etter valget.

Kapitlene 14 (økonomiforvaltning), 15 (selvkost), 16 (kommunenes og fylkeskommunenes rapportering til staten), 28 (statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse) og 29 (utlegg og konkurs, betalingsinnstilling og statlig tilsynsnemnd) trådte i kraft fra og med 1. januar 2020.

Ett unntak
Det er likevel ett lovkapittel i den nye loven som ikke har trådt i kraft 1. januar 2020. Kapittel 25 om internkontroll i kommunen vil tre i kraft på et senere tidspunkt. Ikrafttredelse skal skje samtidig med opphevelse eller endringer i internkontrollregler i sektorlovgivningen. Særlovgjennomgangen for å gjøre slike endringer var på høring med høringsfrist 16. september 2019.

Forskrifter som hører til økonomibestemmelsene: