Regnskapsskjema 1A og 2A og KOSTRA-arter

Regnskapsskjema 1A og 2A og KOSTRA-arter

[ Word-versjon av dokumentet ]

Kommunal og regionaldepartementet har mottatt en henvendelse fra IBM med ønske om definisjoner av hvilke KOSTRA-arter som skal inn i de enkelte linjene i Regnskapsskjema 1A og 2A. Departementet vil gjøre oppmerksom på at disse regnskapsoppstillingene følger som vedlegg til Forskrift om årsregnskap og årsberetning. I denne forskriften er det ikke noe krav om at kommunene/fylkeskommunen skal følge den artskontoplan som er obligatorisk ved statlig rapportering til bruk i nasjonale informasjonssystemer, jf. Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. Kommunene kan i sitt økonomisystem fritt bygge opp kontoplanen etter egne behov. I de tilfeller der den interne kontoplanen avviker fra den obligatoriske kontoplanen i rapporteringsforkriften (KOSTRA), må kommunen sørge for å ha et eget konverteringsopplegg til den obligatoriske kontoplanen ved rapportering til SSB.

Regnskapsskjema 1A er ikke entydig i forhold til den obligatoriske artskontoplanen som følger av KOSTRA. Et eksempel på dette er at linje 5 i Regnskapsskjema 1A kun skal inneholde generelle statstilskudd som ikke kan henføres til et enkelt rammeområdet i kommunen. Arten 810 Andre statlige overføringer kan imidlertid inneholde både generelle statlige overføringer og overføringer som bør rapporteres innenfor det enkelte rammeområdet i Regnskapsskjema 1B. Dette avgjøres ved skjønn av den enkelte kommune.

Vi har likevel satt opp en definisjon av hvilke KOSTRA-arter som kan defineres inn under de enkelte linjer i Regnskapsskjema 1A og 1 B. For de postene som må avgjøres ved skjønn, er det merket av for dette.

Definisjon av KOSTRA-arter i Regnskapsskjema 1A og 2A

Regnskapsskjema 1A

KOSTRA-arter

Kommentarer

1

Skatt på inntekt og formue

870

2

Ordinært rammetilskudd

800

3

Skatt på eiendom

874

4

Andre direkte eller indirekte skatter

877

5

Andre generelle statstilskudd

810

Ikke entydig *

6

Sum frie disponible inntekter

7

Renteinntekter og utbytte

900,905

8

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

500

9

Avdrag på lån

510

10

Netto finansinntekter/-utgifter

11

Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk

530

12

Til ubundne avsetninger

540,548, 560

Ikke entydig*

13

Til bundne avsetninger

550

Ikke entydig*

14

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

930

15

Bruk av ubundne avsetninger

940, 960

Ikke entydig*

16

Bruk av bundne avsetninger

950

Ikke entydig*

17

Netto avsetninger

18

Overført til investeringsregnskapet

570

19

Til fordeling drift

20

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

Fra Regnskapsskjema 1B

21

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

* Det må vurderes om arten inneholder beløp som skal rapporteres under det enkelte rammeområdet i Regnskapsskjema 1B

Regnskapsskjema 2A

KOSTRA-arter

Kommentarer

1

Investeringer i anleggsmidler

010-490

500,690,790

Inkl.byggelånsrenter og interne poster (netto)

2

Utlån og forskutteringer

520,529

3

Avdrag på lån

510, 500

Renter på formidlingslån. Art 500 er ikke entydig, jf. linje 1

4

Avsetninger

548-560

5

Årets finansieringsbehov

6

Finansiert slik:

7

Bruk av lånemidler

910

8

Inntekter fra salg av anleggsmidler

660, 670, 929

9

Tilskudd til investeringer

810-850, 880,890

10

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

920,700-770

11

Andre inntekter

600-650,900, 905

12

Sum ekstern finansiering

13

Overført fra driftsregnskapet

970

14

Bruk av avsetninger

940-960

15

Sum finansiering

16

Udekket/udisponert

Til toppen