Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering. Regjeringen har som mål å styrke lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter og motarbeide diskriminering som skjer med bakgrunn i seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Holdningene i befolkningen og levekårene blant lhbt-personer endres over tid i positiv retning, men oppdatert forskning viser at det fremdeles er et behov for en målrettet og systematisk innsats på dette feltet.

Grunnlaget for det videre arbeidet skal myndighetene legge sammen med lhbt-organisasjonene og LHBT-senteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk – trådte i kraft 1. januar 2014.

Loven om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering mv, ble vedtatt av Stortinget i juni 2013. Loven forbyr diskriminering med grunnlag i seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og forbudet gjelder på alle samfunnsområder unntatt i familielivet og den private sfære.

Felles ekteskapslov - trådte i kraft 1. januar 2009.

Ekteskapsloven gir alle lesbiske og homofile rett til å inngå ekteskap uavhengig av seksuell orientering.
Den norske kirke og andre trossamfunn har vigselsrett, men ikke vigselsplikt.