Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Alle skal ha like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (lhbt-personer) skal kunne leve åpent, og norske myndigheter arbeider for å hindre diskriminering. Regjeringen har som mål å styrke lesbiske, homofile, bifile og transpersoners rettigheter og motarbeide diskriminering som skjer med bakgrunn i seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Holdningene i befolkningen og levekårene blant lhbt-personer endres over tid i positiv retning, men oppdatert forskning viser at det fremdeles er et behov for en målrettet og systematisk innsats på dette feltet.

Likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018.
Lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten) Loven trådte i kraft fra 1. januar 2020.

Se også handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024.

Felles ekteskapslov - trådte i kraft 1. januar 2009. Ekteskapsloven gir alle lesbiske og homofile rett til å inngå ekteskap uavhengig av seksuell orientering. Den norske kirke og andre trossamfunn har vigselsrett, men ikke vigselsplikt.