Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Regjeringen har etablert et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Forskningsprogrammet bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har fått oppdraget som har en verdi på 50 millioner kroner over fem år.

Hvorfor forskningsprogram? 

God og relevant forskning er helt avgjørende for treffsikker politikkutforming. Den innsatsen vi setter inn for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner skal være kunnskapsbasert.

Formålet med det nye forskningsprogrammet er kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling. Resultatene fra forskningen skal gjøre det mulig å følge utviklingen over tid og gi grunnlag for iverksettelsen av tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Forskningsprogrammet bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om. Kunnskap om voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser er avgjørende for god kvalitet i hjelpetjenestene. 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er gjennom anbudskonkurranse valgt som leverandør av et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner til en verdi av 25 millioner kroner.

Forskningen om vold i nære relasjoner styrkes også ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Regjeringen har økt bevilgningene til forsking om vold i nære relasjoner ved NKVTS med fem millioner kroner årlig over fem år fra 2014.

Om NOVAs forskningsprogram

NOVA har fått tilslag på et tilbud om et forskingsprogram bestående av ni forskningsprosjekter som til sammen dekker teamene i utlysningen.

Det overordnede  målet med NOVAs program er å bidra med langsiktig og teoriforankret kunnskap som det forebyggende og avhjelpende arbeidet kan forankres i.

Forskningsprogrammet vil på den enes siden bidra med grunnleggende kunnskap om volden; om utviklingstrekk og grunnleggende årsaker, mønstre knyttet til sårbarhet og beskyttelse, gjentatt utsatthet, seksuell vold og vold i majoritets- og minoritetsfamilier.

På den andre siden vil programmet bidra med kunnskap om tiltak og systemer i offentlig og frivillig regi. NOVA vil følgeevaluere etableringen prosjektet Karin på Stovner – en samlokalisering av hjelpetilbudet til voldsutsatte voksne med oppstart tidlig 2015. NOVA vil også gjennomføre en studie av kvalitet og samarbeidsrelasjoner i sentrale hjelpetjenester.

Også studier av frivillige organisasjoners roller i arbeidet mot vold i nære relasjoner, hvordan familievoldssaker blir silt gjennom rettsapparatet og erfaringene med offerstøttende tiltak rettsapparatet vil inngå i forskningsprogrammet.

Ambisjonen til NOVA er å bringe forskningsfeltet et langt skritt framover. Dette vil skje gjennom en bedre forståelse av voldens utvikling og årsaker og virkninger på individuelt og samfunnsmessig nivå, og gjennom en bedre forståelse av hvordan det forebyggende og avhjelpende arbeidet fungerer.

Forskningsprogrammet vil omfatte både studier av partnervold og annen relasjonsvold. Barn og ungdoms utsatthet vil utgjøre en viktig del av programmet. Blant annet skal forskningsmilder fra programmet brukes til en oppfølgingsundersøkelse av «UngVold 2007» - en omfattende ungdomsundersøkelse om vold og overgrep mot barn og unge. 7033 elever i videregående skole deltok i undersøkelsen. «UngVold 2015» vil bygge på «UngVold 2007» metodisk og teoretisk og vil gi sammenlignbare og unike data som muliggjør analyser av voldens utviklingstrekk og identifisering av særlig sårbare grupper.

Forsker I og professor Svein Mossige vil lede programmet sammen med forsker II Elisiv Bakketeig og forsker II Kari Stefansen. I tillegg deltar fem andre forskere i teamet som er tverrfaglig og bredt sammensatt. Programmet har også knyttet til seg forskere ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning (ISF). NOVA vil også ha et nært samarbeid med NKVTS som også har fått en økt bevilging fra 2014 til forskning om vold i nære relasjoner.

En viktig faktor i forskningsprogrammet er formidlingen av resultater. NOVA vil formidle resultater gjennom forskningsartikler, bøker og rapporter, og via konferanser, seminarer og ulike medier. I tillegg til å bidra til en videreutvikling av forskningsfronten, skal resultatene formildes på en slik måte at praktikere og policymakere kan bruke dem i den videre utviklingen av tiltak.

Om NKVTS' forskningprogram

NKVTS vil blant annet gjenomføre forskning om vold og overgrep i nære relasjoner i et livsløps- og generasjonsperspektiv, forskning om aktørenes erfaringer med tjenester for forebygging og beskyttelse av utsatte og forskning på behandling av utsatte og utøvere.

(Mer informasjon om dette programmet publiseres senere.)