Kunnskapsinnhenting – Verdiskaping i nord

Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge. Kunnskapsinnhentingen ble initiert i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2011 (Meld. St. 10 (2010-2011)). Kunnskapen som er samlet inn skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen.

Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sett nærmere på mulighetene for økt verdiskaping i utvalgte næringer i Nord-Norge. Kunnskapsinnhentingen ble initiert i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2011 (Meld. St. 10 (2010-2011)). Kunnskapen som er samlet inn skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen.

Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord har omfattet de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og Finnmark), og har hatt et særlig fokus på kystområdene. Temaene for kunnskapsinnhentingen ble fastsatt i samspill med lokale og regionale myndigheter, samt sektormyndigheter, fagmiljøer, næringsaktører og andre berørte parter.

Berørte interesser har mulighet til å komme med innspill og kommentarer til sluttrapporten. Det bes om at eventuelle kommentarer sendes til Nærings- og fiskeridepartementets postmottak@nfd.dep.no innen 31. juli 2014.

Framtidsbilder for Nord-Norge

Artikkel Sist oppdatert: 29.11.2013

Som en del av kunnskapsinnhentingen er det gjennomført en scenarioprosess som har hatt til hensikt å tegne kvalitative framtidsbilder for Nord-Norge i 2030. Framtidsbildene har blitt til gjennom medvirkning fra over 50 aktører fra nord-norsk næringsliv, akademia og forvaltning og bygger på den kunnskap som er innhentet i sektoranalysene og de tverrgående utredningene. Prosessen er gjennomført under ledelse av Dietz Foresigth og iPax.

Sektoranalyser

Artikkel Sist oppdatert: 23.08.2013

Kunnskapsinnhentingen har fått gjennomført fem sektoranalyser for å se nærmere på viktige næringer for Nord-Norge. Sektoranalysene ser på status, verdikjeder og samarbeid, FoU-innsats, miljøpåvirkning og fremtidig potensial innen fiskeri, havbruk, nye marine næringer, reiseliv, fornybar energi og mineraler.

Tverrgående utredninger

Artikkel Sist oppdatert: 30.10.2013

Departementene ser i prosjektet Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord nærmere på viktige næringer i Nord-Norge, og har i den forbindelse fått utarbeidet fem tverrgående utredninger som ser på tema som er felles for to eller flere av næringene. Hvilke felles utfordringer og muligheter møter næringene, og hvordan kan disse utfordringene løses og mulighetene realiseres for å sikre fremtidig verdiskaping?

Presentasjoner

Artikkel Sist oppdatert: 23.08.2013

Presentasjonene som ble holdt under konferansen Framtid i nord i Tromsø 27. juni.

Hvordan gjennomføres kunnskapsinnhentingen?

Artikkel Sist oppdatert: 23.08.2013

Kunnskapsinnhentingen er delt inn i tre hovedtrinn: 1) samråd (involvering av interessegrupper), 2) utredningsfase og 3) høringsfase.