Bokmål-nynorsk ordliste for arealformål, underformål og hensynssoner

Ordliste fra vedlegg til kartforskriften.

Arealformål og underformål

Nr. 1 – BEBYGGELSE OG ANLEGG

Nr. 1 – Bygningar og anlegg

Boligbebyggelse

Bustader

boligbebyggelse-frittliggende-småhusbebyggelse bustader-frittliggjande-småhus
boligbebyggelse-konsentrert-småhusbebyggelse bustader-konsentrert-småhus
boligbebyggelse-blokkbebyggelse bustader-blokker
garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse garasjeanlegg for bustader-/fritidsbusetnad

Fritidsbebyggelse 

Fritidsbusetnad

fritidsbebyggelse-frittliggende fritidsbusetnad-frittliggjande
fritidsbebyggelse-konsentrert fritidsbusetnad-konsentrert
fritidsbebyggelse-blokk fritidsbusetnad-blokk
Kolonihage  

Sentrumsformål

 

Kjøpesenter

 

Forretninger

Forretningar

Offentlig eller privat tjenesteyting

Offentleg eller privat tenesteyting

barnehage  
undervisning  

institusjon

 
kirke/annen religionsutøvelse kyrkje / anna religionsutøving
forsamlingslokale  
administrasjon  

annen offentlig eller privat tjenesteyting

anna offentleg eller privat tenesteyting

Fritids- og turistformål

 
utleiehytter utleigehytter
fornøyelsespark  

campingplass

 
leirplass  

Råstoffutvinning

 
steinbrudd og masseuttak   steinbrot og masseuttak

Næringsbebyggelse

Nærings bygningar

kontor  
hotell/overnatting  
bevertning  
Industri  
lager  
bensinstasjon/vegserviceanlegg  
  anna næring
Idrettsanlegg  
skianlegg  
skiløypetrasé  
idrettsstadion  
nærmiljøanlegg  
golfbane  
motorsportanlegg  
skytebane  
andre idrettsanlegg  
Andre typer bebyggelse og anlegg Andre typar bygningar og anlegg
godsterminal  
godslager  
energianlegg  
fjernvarmeanlegg  
vindkraftanlegg  
vann- og avløpsanlegg vass- og avløpsanlegg
vannforsyningsanlegg vassforsyningsanlegg
avløpsanlegg  
renovasjonsanlegg  
øvrige kommunaltekniske anlegg andre kommunaltekniske anlegg
telekommunikasjonsanlegg  
annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg andre særskilt angitte bygningar og anlegg

Uteoppholdsareal

Uteopphaldsareal

lekeplass leikeplass
gårdsplass gardsplass
parsellhage

 

annet uteoppholdsareal anna uteopphaldsareal

Grav- og urnelund

 
krematorium  
nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund  

Kombinert bebyggelse- og anleggsformål

Kombinert byggje- og anleggsformål

bolig/forretning bustad/forretning
bolig/forretning/kontor bustad/forretning/kontor
bolig/tjenesteyting bustad/tenesteyting
bolig/kontor bustad/kontor
forretning/kontor  
forretning/kontor/industri  
forretning/industri  
forretning/kontor/tjenesteyting forretning/kontor/tenesteyting
forretning/tjenesteyting forretning/tenesteyting
næring/kontor  
næring/industrinæring/kontor/industri  
næring/kontor/tjenesteyting næring/kontor/tenesteyting
næring/tjenesteyting næring/tenesteyting
kontor/industri  
kontor/tjenesteyting kontor/tenesteyting
Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål Angitt byggje- og anleggsformål kombinert med andre angitte hovudformål

 

Nr. 2 – SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (areal)

Veg

 
kjøreveg køyreveg
fortau  
torg  
gatetun  
gang-/sykkelveg  

gangveg/gangareal

 
sykkelveg/-felt  
annen veggrunn – teknisk anlegg annan veggrunn – teknisk anlegg

annen veggrunn - grøntareal

annan veggrunn - grøntareal

Bane (nærmere angitte baneformål)

Bane (nærare angitte baneformål)

trasé for jernbane  
trasé for sporveg/forstadsbane  
trasé for taubane  
stasjons-/terminalbygg  
holdeplass/plattform haldeplass/plattform
leskur/plattformtak  
tekniske bygninger/konstruksjoner tekniske bygningar/konstruksjonar
annen banegrunn – tekniske anlegg annan banegrunn – tekniske anlegg
annen banegrunn – grøntareal annan banegrunn – grøntareal

Lufthavn

Lufthamn

lufthavn - landings-/taxebane 

lufthamn - landings-/taxebane
lufthavn - terminalbygg lufthamn - terminalbygg
lufthavn- hangarer/administrasjonsbygg lufthamn- hangarar/administrasjonsbygg
landingsplass for helikopter o.a.  

Havn

Hamn

kai  
havneterminaler hamneterminalar
havnelager hamnelager

Hovednett for sykkel

Hovudnett for sykkel

Kollektivnett

 
trasé for nærmere angitt kollektivtransport trasé for nærare angitt kollektivtransport

Kollektivknutepunkt

 
kollektivanlegg  
kollektivterminal  
kollektivholdeplass kollektivhaldeplass
pendler-/innfartsparkering pendlar-/innfartsparkering

Parkeringsplasser

Parkeringsplassar

rasteplass   
parkeringsplasser parkeringsplassar
parkeringshus/-anlegg  

Trasé for teknisk infrastruktur

 
energinett  
fjernvarmenett  
vann- og avløpsnett vass- og avløpsnett
vannforsyningsnett vassforsyningsnett
avløpsnett  
overvannsnett overvassnett
avfallssug  
telekommunikasjonsnett  
andre tekniske infrastrukturtraseer andre tekniske infrastrukturtrasear
kombinerte tekniske infrastrukturtraseer kombinerte tekniske infrastrukturtrasear

Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk
Infrastrukturtraseer

Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtrasear

Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtrasear kombinert med andre angitte hovudformål

 

Nr. 3 – GRØNNSTRUKTUR

Nr. 3 – GRØNTSTRUKTUR

Grønnstruktur 

Grøntstruktur

Naturområde

 

Turdrag

 
turvei turveg

Friområde

 
badeplass/-område  

Park

 
vegetasjonsskjerm  
kombinerte grønnstrukturformål kombinerte grøntstrukturformål

angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål

angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovudformål

 

Nr. 4 – FORSVARET

 

Forsvaret

 
ulike typer militære formål ulike typar militære formål
skytefelt/øvingsområde  
forlegning/leir  
kombinerte militærformål  
angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål angitt militært formål kombinert med andre angitte hovudformål

 

Nr. 5 – LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT

Nr. 5 – LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL OG REINDRIFT

landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 

landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (LNFR)

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd basert på ressursgrunnlaget på garden

Landbruksformål  

jordbruk

 
skogbruk  
seterområde  
Gartneri  
pelsdyranlegg  
naturformål  
friluftsformål  

reindriftformål

 

LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv.
Uttrykket mv. indikerer anlegg og annen bebyggelse som ikke er ledd i landbruk.

LNFR areal for spreidde bustader- fritidsbygningar eller næringsbygningar m.m. Uttrykket m.m. indikerer anlegg og bygningar som ikkje er ledd i landbruk.

spredt boligbebyggelse

spreidde bustader

spredt fritidsbebyggelse

spreidd fritidsbusetnad

spredt næringsbebyggelse

spreidde næringsbygningar

naturvern  
jordvern  
særlige landskapshensyn særlege landskapsomsyn
vern av kulturmiljø eller kulturminne  
LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål  

  

Nr. 6 – BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE

Nr. 6 – BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone

Ferdsel

 

Farleder

Farleier

skipsled skipslei
havneområde i sjø hamneområde i sjø

småbåthavn

 
bøyehavn  

Fiske

 
fiskebruk  
kaste- og låssettingsplasser kaste- og låssetjingsplassar
oppvekstområde for yngel  

Akvakultur

 
akvakulturanlegg i sjø og vassdrag  
akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende landanlegg akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande landanlegg

Drikkevann  

Drikkevatn

Naturområde

 
naturområde i sjø og vassdrag  
naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone naturområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone

Friluftsområde

 
friluftsområde i sjø og vassdrag  
friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
småbåtanlegg i sjø og vassdrag  
småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
uthus/naust/badehus  
idrett og vannsport idrett og vassport

badeområde

 

Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone

Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller utan tilhøyrande strandsone

Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med andre angitte hovedformål Angitt formål i sjø og vassdrag med eller utan tilhøyrande strandsone kombinert med andre angitte hovudformål

 

Hensynssoner

§ 11-8 a, jf. § 12-6

 

a.1) sikringssoner

 
nedslagsfelt drikkevann nedslagsfelt drikkevatn
område for grunnvannsforsyning område for grunnvassforsyning
sikringssone transport (= byggeforbud rundt veg, bane og flyplass) sikringssone transport (= byggeforbod rundt veg, bane og flyplass)
Frisikt  
andre sikringssoner  

a.2) støysoner

 
rød sone iht. rundskriv T-1442 raud sone etter rundskriv T-1442
gul sone iht. rundskriv T-1442  
grønn sone iht. rundskriv T-1442 grøn sone etter rundskriv T-1442
andre støysoner  

a.3) faresoner

 
ras- og skredfare  
Flomfare  
Radonfare  
brann-/eksplosjonsfare  
Skytebane  
høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) høgspenningsanlegg (inkl. høgspentkablar)
sone for militær virksomhet sone for militær verksemd
annen fare annan fare

§ 11-8 b, jf. § 12-6

 

b) særlig krav til infrastruktur

b) særleg krav til infrastruktur

krav vedrørende infrastruktur krav som gjeld infrastruktur
rekkefølgekrav infrastruktur rekkjefølgekrav infrastruktur
rekkefølgekrav samfunnsservice rekkjefølgekrav samfunnsservice
rekkefølgekrav grønnstruktur rekkjefølgekrav grøntstruktur

§ 11-8 c, jf. § 12-6

 

c) sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med angivelse av interesse

c) sone med særlege omsyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grøntstruktur, landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø med opplysning om interesse

hensyn landbruk omsyn landbruk
hensyn reindrift omsyn reindrift
hensyn friluftsliv omsyn friluftsliv
hensyn grønnstruktur omsyn grøntstruktur
hensyn landskap omsyn landskap
bevaring naturmiljø  
bevaring kulturmiljø  
randområder til nasjonalpark/landskapsvernområde randområde til nasjonalpark/landskapsvernområde

§ 11-8 d, jf. § 12-6

 

d) båndlegging

d) bandlegging

båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven bandlegging for regulering etter plan- og bygningslova
båndlegging etter lov om naturvern bandlegging etter lov om naturvern
båndlegging etter lov om kulturminner bandlegging etter lov om kulturminne
båndlegging etter andre lover bandlegging etter andre lover
båndlegging i forhold til avkjøringsklasser etter vegloven bandlegging i forhold til avkøyringsklassar etter veglova

§ 11-8 e, jf. § 12-6

 

e) krav om felles planlegging, omforming og fornyelse

e) krav om felles planlegging, omforming og fornying

krav om felles planlegging  
omforming  
fornyelse fornying

§ 11-8 f, jf. § 12-6

 
f) sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde f) sone der gjeldande reguleringsplan framleis skal gjelde
gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde gjeldande reguleringsplan skal framleis gjelde

 

Nynorsk oversettelse er kvalitetssikret av Norsk språkråd.