Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor: gjennomføring av Digital agenda

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å forsterke innsats, samarbeid og samordning.

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor, for å forsterke innsats, samarbeid og samordning.

Regjeringen presenterer i stortingsmeldingen Digital agenda for Norge fem prioriteringer for den nasjonale IKT-politikken:  

  • Brukeren i sentrum
  • IKT er vesentlig for innovasjon og produktivitet
  • Styrket digital kompetanse og deltakelse
  • Effektiv digitalisering av offentlig sektor
  • Godt personvern og god informasjonssikkerhet

Regjeringsplattformen fastslår at arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester skal fortsette i tråd med føringene i Digital Agenda for Norge. Utviklingen på IKT-området går imidlertid raskt og prinsippene for digitalisering av offentlig sektor i Digital agenda er på et overordnet nivå. Det er derfor behov for en mer operativ strategi for digitalisering i offentlig sektor.

Det er behov for å tydeliggjøre hva som ligger i målene, introdusere nye ambisjoner og eventuelt justere kursen på noen områder. Regjeringsplattformen sier derfor at regjeringen vil utvikle en strategi for digitalisering i offentlig sektor. En slik strategi vil kunne peke ut retning, prioritere tiltak og avklare en rekkefølge i gjennomføringen av regjeringens digitaliseringspolitikk.

OECD og Riksrevisjonen har begge kommet med vurderinger av, og innspill til, den videre digitaliseringen av offentlig sektor i Norge. Noen av innspillene vurderes fulgt opp i digitaliseringsstrategien.

Difi har også utarbeidet Difis tverrgående digitaliseringsstrategi. Denne er viktig input til arbeidet med en digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.

Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet (Meld. St. 27 (2015-2016))

Les også:

Til toppen