Historisk arkiv

Digital agenda for Norge: Digitalisering viktig for velferd og arbeidsplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Teknologi er muligheter. Disse mulighetene må vi utnytte for å sikre Norge gode offentlige tjenester og skape nye arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I stortingsmeldingen Digital agenda for Norge varsler regjeringen at den vil legge til rette for at Norge utnytter mulighetene bruk av IKT gir for verdiskaping og innovasjon. Siden 2005 har Norge hatt lav produktivitetsvekst. Av den veksten som har vært i produktiviteten kan halvparten tilskrives digitalisering.

- Det er liten tvil om hva teknologi og digitalisering betyr for velferd, verdiskapning og konkurranseevne. Vi ønsker derfor at IKT og digitalisering skal bli et strategisk konkurransefortrinn for Norge, sier Sanner.

Meldingen beskriver hvordan økt IKT-kompetanse i staten og næringslivet, et regelverk som er bedre tilpasset en digital hverdag og en offentlig sektor som krevende kunde vil være virkemidler for å nå målene.

Regjeringen vil også legge til rette for at norske virksomheter kan dra nytte av det digitale indre markedet i Europa.

Bedre utdanning

I Norge er andelen IKT-spesialister og utdannede innen matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag lav, sammenlignet med mange andre land.

- Tilgang til IKT-ekspertise er viktig for å omstille og styrke konkurranseevnen i næringslivet og for å etablere ny virksomhet og nye arbeidsplasser. Regjeringen vil derfor styrke satsingen på IKT-utdanningen i Norge, sier Sanner.

Regjeringen vurderer å etablere flere studieplasser innen avansert IKT-kompetanse; legge til rette for færre, større og sterkere IKT-fagmiljøer; styrke IKT-forskningen gjennom Langtidsplan for utdanning og forskning og inkludere et tydelig teknologiperspektiv i grunnopplæringen. Regjeringen åpner allerede fra høsten av opp for programmering som valgfag ved flere ungdomsskoler.

Datadrevet innovasjon

Offentlige registre og databaser rommer store mengder verdifulle data. Regjeringen vil  utarbeide strategier for gjøre data fra offentlig finansiert forskning, kultur, transport og samferdsel, statlige utgifter og kart og eiendommer mer tilgjengelig.

- Tilgang til åpne offentlige data bidrar til nye tjenester, gründervirksomhet, næringsutvikling og et mer åpent og demokratisk samfunn. Å gi andre tilgang til disse dataene kan gi merverdi for hele samfunnet, sier Sanner.

Stordata er et område innen den datadrevne økonomien som også kan bidra til å utvikle nye tjenester, løsninger og arbeidsplasser. Regjeringen vil stimulere til at norsk industri og norske forskningsinstitusjoner bruker EUs forskningsprogrammer og deres finansieringsmuligheter og vurdere hvordan stordata kan anvendes i offentlig sektor.

- Vi må ta markedet i bruk og samarbeide med næringslivet for å øke innovasjonskraften. Her vil innovasjonspartnerskap gjøre det mulig for offentlig sektor å bidra til innovasjon og nytekning, sier Sanner

Regjeringen vil styrke innovasjon og næringsutvikling innen velferdsteknologi gjennom bruk av åpne standarder og økt bruk av innovative anskaffelser. Regjeringen vil også legge fram en stortingsmelding om industriens rammevilkår der automatisering og digitalisering vil inngå.

Norge del av et europeisk digitalt indre marked

Regjeringen vil føre en aktiv politikk slik at Norge kan dra nytte av det digitale indre markedet i Europa.

- Regjeringen vil fortsette å føre en aktiv europapolitikk på det digitale området slik at norske virksomheter kan ta del i det europeiske markedet. Samtidig vil vi ivareta viktige norske interesser knyttet til forbrukerrettigheter, opphavsrett, elektronisk kommunikasjon, personvern og skytjenester, sier Sanner.

EU-kommisjonen presenterte i fjor sin strategi for utviklingen av det digitale indre markedet (Digital Single Market – DSM). Målet er at offentlige virksomheter, næringsliv og privatpersoner enkelt og effektivt skal kunne samhandle digitalt over landegrensene. Dette kan åpne opp et digitalt marked med mer enn 500 millioner innbyggere og utløse store gevinster for næringsliv og offentlig sektor.

Les mer: