Historisk arkiv

Digital agenda for Norge: IKT for en enklere hverdag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Målet med IKT-politikken er å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og ansatte i offentlig sektor. Vi legger til rette for økt verdiskaping og produktivitet. Vi øker ambisjonene og styrker gjennomføringsevnen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som fredag la fram stortingsmeldingen Digital agenda for Norge.

I meldingen er det en omfattende gjennomgang av Norges digitale tilstand. Norge er et av de mest digitalt modne landene i verden, og har hatt en god utvikling for digitale offentlige tjenester. Samtidig viser undersøkelser at tjenestene kan bli mer brukervennlige.  

Produktivitetskommisjonen peker på at det er et stort uutnyttet potensial for effektivisering i forvaltningen gjennom bruk av IKT og fremhever behovet for samarbeid mellom kommunene og staten på dette området.

- Vi har store muligheter til å gjøre IKT til et strategisk konkurransefortrinn. Ved å utnytte IKT på en bedre måte kan vi både frigjøre ressurser i offentlig sektor og skape bedre tjenester for innbyggere og næringsliv, sier Sanner.

 Statsråden varsler et taktskifte i digitaliseringen.
- Med nye virkemidler skal vi oppnå mer brukerrettede tjenester og en mer effektiv offentlig sektor, sier Sanner

Regjeringen presenterer fem prioriteringer for den nasjonale IKT-politikken:  

Brukeren i sentrum: Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å spørre på nytt. 

IKT er vesentlig for innovasjon og produktivitet: Næringslivet og samfunnet skal kunne utnytte mulighetene som digitaliseringen gir. Myndighetene skal legge til rette for økt digital innovasjon. 

Styrket digital kompetanse og deltakelse: Gjelder fra grunnopplæringen og gjennom alle faser i livet. Digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke for alle. Avansert IKT-kompetanse og IKT-forskning er en forutsetning for digitalisering av Norge. 

Effektiv digitalisering av offentlig sektor: Offentlige digitaliseringsprosjekter skal planlegges og gjennomføres profesjonelt. Gevinster skal realiseres. Markedet skal brukes når det er hensiktsmessig. Stat, kommune og ulike sektorer bør benytte fellesløsninger for å dekke like behov. 

Godt personvern og god informasjonssikkerhet: Personvern og informasjonssikkerhet skal være en integrert del av utviklingen og bruken av IKT. Den enkelte innbygger skal i størst mulig grad ha råderett over egne personopplysninger. Informasjonssikkerhet skal ivaretas med utgangspunkt i risikovurderinger basert på trussel- og sårbarhetsinformasjon og følges opp gjennom god internkontroll. 

Meldingen omfatter også regjeringens plan for elektronisk kommunikasjon. 

Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet (Meld. St. 27 (2015-2016))

Les også: