Historisk arkiv

Digital agenda for Norge: Bedre styring av statlige IKT-prosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen skjerper kravene til kvalitet og nytte i offentlige digitaliseringsprosjekter. – Nye IKT-prosjekter må ta utgangspunkt i brukernes behov, styres profesjonelt og frigjøre ressurser til andre oppgaver, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Norge er et av de mest digitalt modne landene i verden og har hatt en god utvikling for digitale offentlige tjenester. Samtidig viser undersøkelser at brukervennligheten kan bli bedre, og at det offentlige i liten grad klarer å bruke IKT til å effektivisere virksomheten.

- Digitaliseringsprosjektene må ha brukernes perspektiv som utgangspunkt. Hvordan kan en digital løsning gjøre hverdagen enklere for innbyggere, næringsliv eller medarbeidere i stat og kommune, sier Sanner. 

En effektiv digitalisering av offentlig sektor er en av hovedprioriteringene i den nye IKT-politikken.

- Vi skjerper kravene til statlige digitaliseringstiltak. IKT-prosjektene må planlegges bedre, risikoen må bli lavere og vi må bli flinkere til å hente ut gevinster, sier Sanner.

I stortingsmeldingen lanserer regjeringen også fem prinsipper for digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor. Prinsippene er:

 1. Start med behov
 2. Tenk stort – start smått
 3. Velg riktig samarbeidspartner
 4. Sørg for riktig kompetanse og god lederforståelse
 5. Lever hyppig - skap nytte hele veien

Regjeringen vil at brukerne skal oppleve digitale tjenester sammenhengende og helhetlige på tvers av forvaltningen. Dette krever at digitaliseringen av offentlig sektor styres og samordnes. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er styrket med flere nye virkemidler for å bedre styringen og samordningen på digitaliseringsområdet:

 • Kompetansetiltaket for strategisk IKT for ledere ledes av Difi, og regjeringen vil at samtlige departementsområder gjennomfører dette innen våren 2017.
 • Digitaliseringsrådet er opprettet med sekretariat i Difi som rådgivingsorgan for statlige virksomheter som skal gjennomføre IKT-prosjekter.
 • Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i staten forvaltes av Difi.
 • Prosjektveiviseren er nå en anbefalt prosjektmodell for statlige IKT-prosjekter. Prosjektveiviseren forvaltes av Difi.
 • Difi har fått en ny viktig rolle for samordning av statlige digitaliseringsprosjekter som påvirker kommunal sektor på digitaliseringsområdet. 
 • For å understøtte innovasjon ved bruk av tjenestedesign i offentlig sektor skal Difi over to år delfinansiere relevante prosjekter med fem millioner årlig.
 • Difi forvalter viktige nasjonale løsninger som ID-Porten, Digital postkasse til innbyggerne og Register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Det nye innkjøpssenteret for staten er lagt til Difi for å inngå rammeavtaler for varer og tjenester som mange virksomheter trenger å kjøpe.

Regjeringen viderefører prinsippet om at den enkelte sektor har ansvar for egen virksomhetsutvikling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har overordnet ansvar for samordning på digitaliseringsområdet. Difi skal bidra til bedre styring og økt samordning.