Bevilgninger til samiske formål

Rundskriv H-2179 – Statsbudsjettet 2006

Som urfolk og minoritet i fire stater har samene behov for og rett til en særlig status i hen­hold til internasjonal og nasjonal rett. Norge har et særskilt ansvar for utvikling av samenes språk, kultur og levekår. Grunnlovens § 110a pålegger statens myndigheter å legge forhol­dene til rette for at den samiske befolkning skal kunne styrke og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Kommunal- og regionaldepartementet har samordningsansvaret for statlig same­politikk. Prin­sippet om departementenes sektoransvar gjelder på alle fagområder, og departementene har ansvar for å følge opp samepolitikken innenfor sine sektorer. Dette gjelder også de ord­ning­ene som er overført til Sametinget.

Med denne publikasjonen vil regjeringen gi en kort og samlet framstilling av de ulike depar­tementenes forslag til bevilgninger til samiske formål i 2006. Årets hefte omfatter bevilg­ninger som ikke har vært omtalt tidli­gere, slik at tallene i enkelte tilfeller ikke vil være sammenlignbare med fjor­årets publikasjon (H-22/04).

Bevilgninger til samiske formål – norsk (PDF)
Bevilgninger til samiske formål – samisk (PDF)

Til toppen