Protokoll fra konsultasjonsmøte mellom Sametinget og Arbeids- og inkluderingsministeren 12. desember 2007

Tilstede:

Fra Sametinget: President Egil Olli, visepresident Marianne Balto, rådsmedlem Vibeke Larsen, rådsmedlem Hilde Anita Nyvoll, rådsmedlem Jørn Are Gaski, politisk rådgiver Josef Vedhugnes, sametingsdirektør Heidi Salmi, avdelingsdirektør Audhild Schanche, avdelingsdirektør Julie Eira, underdirektør Berit Karen Paulsen, seniorrådgiver Torvald Falch, rådgiver Carl Erik Moksness, førstekonsulent John-Marcus Kuhmunen.

Fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen, statssekretær Raimo Valle, ekspedisjonssjef Petter Drefvelin, avdelingsdirektør Ninni Kate Rognli, avdelingsdirektør Bjørn Olav Megard, rådgiver Nancy Vibeke Olsen.

1. Saker knyttet til den nye stortingsmeldingen om samepolitikken

Statsråden informerte om arbeidet med den nye stortingsmeldingen. Målet er å fremme en stortingsmelding med nye samepolitiske initiativ. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har samordningsansvaret, og de fleste departementene er involvert i arbeidet. Dette er et krevende arbeid hvor det må legges opp til omfattende konsultasjoner mellom Sametinget og aktuelle fagdepartementer om flere saker. På Arbeids- og inkluderingsdepartementets områder gjelder dette bl.a. Sametingets formelle stilling og prosedyrer for konsultasjoner om Sametingets budsjett.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil starte arbeidet med sikte på å tydeliggjøre Sametingets formelle stilling i lovverket. Sametingspresidenten var positiv til at regjeringen vil følge opp Sametingets vedtak om å tydeliggjøre Sametingets formelle stilling i lovverket. Videre viste han til at når det gjelder budsjettprosedyrer er Sametingets syn fremdeles at det bør etableres forhandlinger om bevilgninger til samiske formål. Sametinget registrerer at regjeringen ikke ønsker forhandlinger og vil i den sammenheng presisere at ev. konsultasjonsprosedyrer må utarbeides med den hensikt at de oppfyller ILO-konvensjonens bestemmelser. Sametingspresidenten sa han så fram til departementets utkast til lovendringer og budsjettprosedyrer som grunnlag for konsultasjoner om dette.

Arbeids- og inkluderingsministeren og sametingspresidenten er enige om at det skal gjennomføres konsultasjoner med sikte på tydeliggjøring av Sametingets formelle stilling og budsjettprosedyrer. Det tas sikte på at nye budsjettrutiner skal være avtalt for å ligge til grunn for arbeidet med statsbudsjettet 2010.

2. Budsjettprosess 2009

Når det gjelder budsjettarbeidet 2009 vil dette følge ordinære rutiner, jf. Finansdepartementets årlige rundskriv R-7/2007 Retningslinjer for materiale til regjeringens første konferanse om statsbudsjettet for 2009 og Arbeids- og inkluderingsdepartementets årlige rundskriv A-38/2008 Statsbudsjettet 2009 – Behandling og samordning av samiske saker.

Arbeids- og inkluderingsministeren og sametingspresidenten er enige om at det avholdes et budsjettmøte mellom Sametinget og aktuelle fagstatsråder i midten av januar 2008. Det tas sikte på å avholde et møte mellom Sametinget og finansministeren i forkant av Torbjørnrud-konferansen.

3. Revisjon av valgordningen for Sametingsvalg

Statsråden redegjorde for regjeringens arbeid knyttet til revisjonen av samelovens bestemmelser om Sametingets valgordning. Flere problemstillinger er til vurdering bl.a. fordeling av mandater, kretsinndelinger, m.m. Regjeringen vil konsultere Sametinget om denne saken så snart utkast til odelstingsproposisjon er ferdigstilt og oversendt Sametinget. Arbeids- og inkluderingsdepartementet tar sikte på at lovendringene gjøres gjeldende fra og med sametingsvalget 2009.

Arbeids- og inkluderingsministeren og sametingspresidenten er enige i at spørsmålet knyttet til Sametingets kompetanse til å fastsette nærmere bestemmelser om valg til Sametinget utsettes. Forslaget har ikke vært på høring og en alminnelig høringsrunde av dette spørsmålet ville ha forsinket det øvrige arbeidet knyttet til revisjonen av valgordningen.

4. Forvaltningsreformen

Stortingsmeldingen om forvaltningsreformen ble lagt fram 8. desember 2006. Det ble avholdt tre konsultasjonsmøter med Sametinget i oktober og november 2006 om saken. Sametingets syn er omtalt i stortingsmeldingen. Det ble både i stortingsmeldingen og i innstillingen fra Stortinget lagt vekt på at Sametinget skal konsulteres i det videre arbeidet, og at det er fagdepartementenes ansvar å gjøre dette. Det har ikke vært avholdt konsultasjoner med Sametinget etter at stortingsmeldingen ble lagt fram.

Målsetningen er at forvaltningsreformen skal implementeres 1.1.2010. Neste skritt i arbeidet med forvaltningsreformen er framleggelse av en lovproposisjon med konkretisering av forslag til oppgaver som skal overføres regionene. Saken sendes på høring i februar. 

Det er nå dialog mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet om hvordan ivaretakelsen av samiske interesser ved overføringen av statlige oppgaver til regionalt nivå skal omtales i høringsbrevet. Sametinget vil bli orientert før saken sendes på høring. 

Sametinget var opptatt av at konsultasjonsplikten må gjelde også for de nye folkevalgte regionene når statlige oppgaver overføres regionene. Sametingspresidentene presiserte at konsultasjonene om forvaltningsreformen må skje underveis i prosessen med arbeidet med forvaltningsreformen. En presentasjon av en ”ferdig pakke” vil ifølge Sametinget ikke kunne anses å være i tråd med prosedyrene for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.  

5. Samerettsutvalget – fremdrift og tidsperspektiv

Samerettsutvalget la fram NOU 2007: 13 Den nye sameretten og NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms 3. desember 2007. Justis- og politidepartementet tar sikte på å sende NOU 2007: 13 og NOU 2007:14 på høring i januar 2008.

Sametinget er opptatt av at behandlingen av Samerettsutvalgets innstilling ikke må ta for lang tid, og ønsker at den sendes ut på høring så raskt som mulig. Deler av Samerettsutvalgets innstilling, som f.eks. mineralloven og naturmangfoldsloven, saksbehandlings- og konsultasjonslovgiving og omtalen av kyst og fjordfiske bør etter Sametingets syn ha en kortere høringsfrist enn hva som planlegges for de øvrige delene av innstillingen. Sametinget viste til at Sametinget ofte blir møtt med en holdning om at man avventer Samerettsutvalgets innstilling før det tas stilling til de samiske problemstillingene knyttet til pågående lovprosesser.

Sametinget og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er enige i at Sametinget og Justis- og politidepartementet gjennom konsultasjoner utarbeider et felles opplegg for selve høringsprosessen.  

6. Nordisk samekonvensjon

Arbeidet med den videre oppfølgingen av nordisk samekonvensjon vil bli tatt opp igjen når Finlands nasjonale analysearbeid er klart, ventelig våren 2008.

7. Oppfølging av urfolkserklæringen

FN-erklæringen om urfolksrettigheter ble vedtatt i FNs generalforsamling 13. september 2007. Sametinget mener at det er behov for at det gjøres en gjennomgang av denne erklæringen med sikte på å implementere denne i norsk rett samt å iverksette de tiltak som vil være nødvendige for en praktisk gjennomføring av erklæringen. Fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet side anses det ikke som nødvendig med en særskilt gjennomgang av erklæringen. På de aller fleste områder vil norske myndigheters oppfølging allerede være i gang, jf. bl.a. konsultasjoner om pågående/planlagte lovprosesser og pågående prosesser med tanke på å avklare Sametingets formelle stilling. Disse prosessene er etter departementets syn konkrete oppfølginger av ILO-konvensjon nr. 169, som er en sterkere forpliktelse enn FN-erklæringen om urfolksrettigheter. Saken vil for øvrig bli omtalt i stortingsmeldingen om samepolitikken.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet er kjent med at Utenriksdepartementet vil ta initiativ til et møte med de øvrige departementene for å orientere om urfolkserklæringen.

8. De samiske videregående skolene

En arbeidsgrupperapport om vurdering av fremtidig forvaltningsansvar for de statlige samiske videregående skolene ble lagt fram i juni 2007. I rapporten foreslås det bl.a. at de to samiske videregående skolene organiseres som én skole med to opplæringssteder og at eierskapet til skolene fortsatt skal være statlig, mens forvaltningen av den samiske videregående skolen legges til en fylkeskommune gjennom en avtale der Sametinget deltar som likeverdig part på statens side, jf. De statlige samiske videregående skolene – vurdering av framtidig forvaltningsansvar

Sametinget v/rådsmedlem Jørn Are Gaski informerte om Sametingets pågående arbeid med å følge opp denne saken.  Saken behandles av Sametingets plenum i februar 2008.

9. Læremiddelproduksjon

På oppdrag fra Sametinget har Finnut Consult AS våren 2007 utarbeidet en evalueringsrapport om Sametingets tilskudd til utviklingen av samiske læremidler, jf. Evaluering av tilskudd til samiske læremidler. Sametinget informerte om sitt arbeid med oppfølgingen av evalueringsrapporten og arbeidet med en strategiplan for læremiddelproduksjon. Sametinget tar sikte på å behandle saken i mai-plenum.

Sametinget viser til at det er behov for en gjennomgang av rolle- og ansvarsfordelingen mellom Sametinget, Fylkesmann, Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, og foreslo at det opprettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Sametinget på administrativt nivå..

Arbeids- og inkluderingsdepartementet påpekte at det er viktig at det er en god dialog mellom fagdepartementet og Sametinget i denne saken. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil i dialog med Kunnskapsdepartementet ta opp dette spørsmålet.