Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvar for samiske språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hovedansvaret for forvaltningen av språkreglene i sameloven og samordningen av regjeringens arbeid med Den europeiske pakten for regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten).

Kulturdepartementet er språkpolitisk ansvarlig fagdepartementet, og har et overordnet og sektorovergripende ansvar for å utforme, tolke og fremme språkpolitiske mål i Norge. Alle fagdepartementer har et ansvar for samiske språk på sine fagområder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hovedansvaret for forvaltningen av språkreglene i sameloven og samordningen av regjeringens arbeid med Den europeiske pakten for regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for

  • å utvikle politikkfeltet samiske språk
  • å ivareta samiske språkbrukeres rettigheter
  • at Norges internasjonale forpliktelser følges opp 

Bestemmelsene om samisk språk er i hovedsak tatt inn i kapittel 3 i sameloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvar for å ha tilsyn med gjennomføringen av språkbestemmelsene i sameloven.

Ved tolkning av samelovens bestemmelser må det enkelte organ som har forpliktelser etter loven ta stilling til hvordan reglene skal følges, og hvordan lovens formål skal oppfylles. Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av bestemmelsene i sameloven, kan spørsmål rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sametinget har ansvar for arbeidet med vern og videre utvikling av de samiske språkene i Norge, slik det går fram av sameloven § 3-12.

 

Til toppen