Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvar for samiske språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har hovedansvaret for forvaltningen av språkreglene i sameloven og samordningen av regjeringens arbeid med Den europeiske pakten for regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten).

Kulturdepartementet er språkpolitisk ansvarlig fagdepartementet, og har et overordnet og sektorovergripende ansvar for å utforme, tolke og fremme språkpolitiske mål i Norge. Alle fagdepartementer har et ansvar for samiske språk på sine fagområder.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for:

  • å utvikle politikkfeltet samiske språk
  • å ivareta samiske språkbrukeres rettigheter
  • at Norges internasjonale forpliktelser følges opp 

Bestemmelsene om samisk språk er i hovedsak tatt inn i kapittel 3 i sameloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ansvar for å ha tilsyn med gjennomføringen av språkbestemmelsene i sameloven.

Spørsmål om hvordan bestemmelsene i sameloven skal forstås, kan rettes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sametinget har ansvar for arbeidet med vern og videre utvikling av de samiske språkene i Norge, slik det går fram av sameloven § 3-12.