Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Støtte til kvinner

Afghanistan er et av verdens verste land for kvinner. En kvinne i Afghanistan lever i gjennomsnitt halvparten så lenge som en norsk kvinne. Kvinner er underrepresentert på alle områder i det politiske og økonomiske liv. Etter Talibans fall i 2001 har imidlertid kvinners formelle rettigheter blitt styrket og antallet jenter som får skolegang har økt.

Afghanistan er et av verdens verste land for kvinner. En kvinne i Afghanistan lever i gjennomsnitt halvparten så lenge som en norsk kvinne. Kvinner er underrepresentert på alle områder i det politiske og økonomiske liv. Etter Talibans fall i 2001 har imidlertid kvinners formelle rettigheter blitt styrket og antallet jenter som får skolegang har økt. Støtte til kvinner er et viktig fokus i Norges Afghanistan-engasjement.

Kvinner i Meymaneh i Afghanistan. Foto: Mathias Rongved, UD

Under Taliban-regimet var kvinnene nærmest usynlige i det afghanske samfunnet. De var utestengt fra skoler, universiteter, arbeidslivet og fra det offentlige liv. I dag går omkring 2 millioner jenter på skole. Kvinners rettigheter er ivaretatt i den afghanske grunnloven og Afghanistan er det landet i regionen som har den høyeste andelen kvinner i parlamentet. Til tross for at konstitusjonen gir kvinner og menn like rettigheter på en del områder, så undergraves disse i praksis av patriarkalske verdier innenfor det formelle og uformelle rettsystemet, og i samfunnslivet forøvrig. 

Kvinners vanskelige situasjon og fraværet av deltagelse i samfunnet er et av de største hindrene for å oppnå stabilitet og utvikling i Afghanistan. Derfor er kvinneperspektivet en integrert del av den norske bistanden til Afghanistan. Dette betyr at det stilles krav til at kvinner får delta og ha innflytelse over bistandsprosjektene Norge støtter. I tillegg er Norge opptatt av at kvinneperspektivet er et sentralt element i diskusjoner om de politiske strategiene for Afghanistan. 
 
FNs kvinneorganisasjon
Norge er en av de største giverne til FNs kvinneorganisasjon UNWOMENs  arbeid i Afghanistan. UNWOMEN arbeider både politisk og med konkrete prosjekter. Med bistand fra UNWOMEN har Ministeriet for kvinnesaker etablert en database som kartlegger vold mot kvinner. De har også fått hjelp til å utarbeide den nasjonale handlingsplanen for kvinner. UNWOMEN drev sammen med afghanske organisasjoner aktivt påvirkningsarbeid i forkant av Bonn-konferansen i desember 2011, og bidro både til høy kvinnelig deltakelse og til at kvinneperspektivet fikk en fremtredende plass på agendaen under konferansen og i den felles uttalelsen konferansedeltakerne kom med. UNWOMEN arbeider også med oppfølging av FNS Sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner fred og sikkerhet, og er en pådriver for at Afghanistan skal følge opp sine forpliktelser under Kommisjonen for avskaffelse av diskriminering av kvinner.

UNWOMEN har dessuten gitt støtte til ca 30 afghanske kvinneorganisasjoner, slik at de har kunnet etablere krisesentre rundt omkring i landet.
 
Eksempler på programmer Norge støtter:
Gjennom støtte til det nasjonale utdanningsprogrammet EQUIP bidrar Norge til å øke andelen jenter i skolen, både ved å bygge jenteskoler og ved å utdanne kvinnelige lærere.

Jordmødre-studenter. Foto: UNAMA/Flickr

Gjennom Aga Khan Development Network bidrar Norge med penger til et program som skal bidra til å redusere antall kvinner og barn som dør i barsel. Gjennom programmet bygges sentre for fødende kvinner og det utdannes jordmødre og helsepersonell i fattige og lite tilgjengelige provinser.

Gjennom Afghanistankomiteen støtter Norge et prosjekt som skal hjelpe kvinner som er eneforsørgere å sikre inntekt til familien gjennom å dyrke egne planter. Mer enn 300 kvinner har fått hjelp gjennom programmet.

Gjennom å gi støtte til afghanske menneskerettighetsorganisasjoner bidrar Norge til å styrke kvinners stilling og formelle rettigheter.
 
Nordisk samarbeid om kvinnespørsmål
De nordiske landene gikk i 2009 sammen for å gi ekstra oppmerksomhet til kvinners stiling i Afghanistan. De nordiske landene ønsker å bidra til å støtte afghanske kvinner i deres kamp om en mer likeverdig posisjon i samfunnet ved å sammen løfte kvinnespørsmålet opp på den internasjonale dagsorden. De nordiske landene har sammen med Storbritannia opprettet et fond for det sivile samfunn hvor en del av midlene vil gå til kvinnerettede prosjekter. De nordiske landene er blant de største donorene til FNs kvinneorganisasjon UNWOMEN.
 
 

 

Til toppen