Styresett og korrupsjonsbekjempelse

Mange år med krig har ført til at de offentlige institusjonene i Afghanistan har brutt sammen og fungerer svært dårlig. Dette gjelder både de institusjonene som skal yte tjenester til befolkningen, som for eksempel utdanningssektoren, helse- og rettsvesen, og de som skal sørge for lov, orden og sikkerhet, som politi, rettsvesen og hær.

Gjennom FNs utviklingsprogram har Norge støttet utdanning av ledere i offentlig sektor, og reform og utvikling av styresett både lokalt og sentralt. Foto: K. Enstad

Mange år med krig har ført til at de offentlige institusjonene i Afghanistan har brutt sammen og fungerer svært dårlig. Dette gjelder både de institusjonene som skal yte tjenester til befolkningen, som for eksempel utdanningssektoren, helse- og rettsvesen, og de som skal sørge for lov, orden og sikkerhet, som politi, rettsvesen og hær. En stor andel av den norske støtten har som formål å bidra til afghanske institusjoner blir bedre og sterkere, slik at afghanerne selv kan ta ansvar for sikkerhet og utvikling i landet.

  
 

Finansiering av afghanske myndigheter
I 2012 gikk 37 prosent av den norske bistanden gjennom et flergiverfond som mange land bidrar til. Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) administreres av Verdensbanken. Pengene bidrar både til å dekke myndighetenes driftskostnader til for eksempel lærerlønninger, og til ulike utviklingsprogrammer som afghanske myndigheter gjennomfører. Å kanalisere penger gjennom dette fondet er også en måte å styrke afghanernes egen mulighet og evne til å styre landet. Som i alle andre land er det gjennom statsbudsjettet regjeringen gjør sine prioriteringer. Derfor ber både afghanske myndigheter og FN om at giverlandene i minst mulig grad øremerker bistanden slik at afghanske myndigheter selv kan bestemme hvilke områder som skal prioriteres og på den måten styre utviklingen i sitt eget land.

Styrking av afghanernes evne til å styre selv
Gjennom FNs utviklingsprogram har Norge støttet utdanning av ledere i offentlig sektor, og reform og utvikling av myndighetsstrukturer både lokalt og sentralt. Den norske støtten til dette programmet har blant annet bidratt til opprettelsen av et nytt direktorat for lokalt styresett: Independent Directorate for Local Governance (IDLG). Norge har også støttet National Institute for Management and Administrasjon (NIMA) som en er institusjon som utdanner kvinner og menn som skal jobbe i jobbe i stat og privat næringsliv. Norge spilte en aktiv rolle ved etableringen av en egen enhet som arbeider med menneskerettigheter i det afghanske justisdepartement og støtter et program for å styrke menneskerettighetsarbeidet i samme departement. 

Arbeidet mot korrupsjon
I følge organisasjonen Transparency International oppfattes Afghanistan som et av de mest korrupte landene i verden. Norge har lenge vært en pådriver for å få korrupsjon høyere på den politiske dagsorden i Afghanistan. Norge har tidligere gitt betydelig summer til FNs antikorrupsjonsprosjekt i Afghanistan. Gjennom Flyktninghjelpen har Norge støttet et pilotprosjekt for å styrke den juridiske kompetansen blant myndigheter og tradisjonelle ledere. Videre har Norge vært instrumentell i å bygge opp den ledende afghanske frivillige organisasjonen som jobber mot korrupsjon, Integrity Watch Afghanistan. Organisasjonens rapporter om korrupsjon har bidratt til å sette temaet på dagsorden, både lokalt og overfor internasjonale givere. Nylig inngikk ambassaden også en avtale med organisasjonen Global Witness, som skal jobbe med å sette søkelys på storskala korrupsjon, så vel som å drive antikorrupsjonsarbeid i den økonomisk viktige sektoren for utvinning av naturressurser.  

 

Til toppen