Første "Global Forum on Migration and Development" - vellykket møte i Brussel

Det første møtet i Global Forum on Migration and Development (GFMD) ble avholdt 10. - 12. juli i Brussel, med hele 155 deltakende FN-medlemsland. Dette var det første Forum-møtet og må betegnes som svært vellykket.

Det første møtet i Global Forum on Migration and Development (GFMD) ble avholdt 10. - 12. juli i Brussel, med hele 155 deltakende FN-medlemsland. Dette var det første Forum-møtet og må betegnes som svært vellykket i den forstand at man neppe kunne forvente å komme lengre i diskusjonene og anbefalingene enn det man tross alt greide, gitt temaets sensitivitet og kompleksitet. Forumet er en oppfølging av High Level Dialogue on Migration and Development som fant sted under FNs Generalforsamling i september 2006 og hvor utviklingsminister Erik Solheim deltok.
 
Forumet er så vidt vites enestående i sitt slag. Det er åpent for alle FNs medlemsland og er tilknyttet FN ved spesialrapportør Peter Sutherland. Samtidig er ikke forumet en del av FN og har derfor muligheten til å være mer fleksibel og dynamisk enn det som er vanlig i FN. En fortsatt positiv utvikling vil imidlertid være helt avhengig av at landene selv fortsetter å bidra aktivt i prosessen videre, og at denne arenaen viser seg praktisk nyttig for landene både i nord og i sør. Forumet er en "non-binding", uformell og konsulterende prosess.
 
På slutten av gårsdagens møte ble "stafettpinnen" gitt videre til Filippinene - som har påtatt seg ansvaret for å arrangere Global Forum i 2008. Spesialrapportør Peter Sutherland har fått - og akseptert -  en rolle frem til neste Forum i Manilla. Sutherland skal bl.a. bidra til god kommunikasjon mellom FN og forumet.  

Oppsummering

 • Forberedelsene til møtet ble ledet av det belgiske formannskapet, med assistanse fra en liten styringsgruppe og spesialrapportør fra FN Peter Sutherland. Det ble opprettet en Tasck Force som var i direkte kontakt med ansvarlige for koordinering av arbeidet med migrasjon og utvikling i medlemslandene ("Focal Point"). Det ble avholdt i alt 3 møter i Friends of the Forum (hvor Norge deltok). Norge har støttet Global Forum økonomisk. 
 • Møtet var svært vellykket, både organisatorisk og substansielt. Fra Belgias side var det nedlagt et betydningsfullt arbeid i å forberede den organisatoriske og den praktiske delen av konferansen - som forløp knirkefritt og svært effektivt. Substansielt var møtet preget av gode forberedelser både i styringsgruppen, mellom medlemsland, i "Friends of the Forum" og i den forberedende Task Force.
 • Diskusjonene var nøkterne og pragmatiske og det var ytterst få tilløp til politiserte diskusjoner. I de godt forberedte rundebordsdiskusjonene (i alt 3 stykker av 12 sesjoner) kom man fram til relativt konkrete anbefalinger for det videre arbeidet knyttet til følgende tema: "policy coherens", migrantenes ressurser og makro- og mikroøkonomiske effekter av pengeoverføringer. Menneskerettigheter, kjønnsperspektivet og grunnleggende årsaker til migrasjon ble drøftet under hvert av disse temaene. 
 • Selv om det ikke var lagt opp til politisk deltakelse var det flere ministre og andre politikere til stede under deler av møtet. Belgias statsminister Guy Verhofstadt holdt et klart verdibasert og radikalt åpningsinnlegg med bl a vekt på nødvendigheten av å tenke annerledes i forhold til grensekontroll og påpekte hvor avgjørende det er å få til et godt samarbeid med utviklingsland / "avsender- og transitt"land for at migrasjon skal kunne bli et valg - og ikke en nødvendighet eller en trussel. Også i det avsluttende innlegget til den markerte begiske ambassadør for migrasjon Regine De Clercq ble visjonen om et globalt samfunn som "bygger broer, ikke murer" til sine nærmeste naboer løftet fram. 
   
 • FNs generalsekretær Ban Ki-Moon viste i sitt åpningsinnlegg til at man på fjorårets Høynivådialog for første gang klarte å sette migrasjon høyt opp på FNs agenda, og påpekte at det en bragd at man nå har fått et forum hvor interesserte stater kan arbeide videre - på tross av skepsis og motstand.
 • Fra EUs side (kommisjonen v/ Barroso og Frattini), Europarådet og Europaparlamentet ble det også gitt uttrykk for klar støtte til Forumet og det pågående arbeidet - hvor utviklingen går i retning av å se migrasjon i en bredere sammenheng. At dette nå er en klarere politikk også i mange EU -land ble kommentert som særlig positivt; man snakker nå ikke bare om solidaritet mellom EU-land mht å kontrollere migrasjon, men også om solidaritet med utviklingslandene får en positiv utviklingseffekt også i de enkelte land i sør og for den enkelte migrant. EU viste forøvrig til flere planlagte møter i løpet det kommende året hvor migrasjon vil vær et tema under det portugisiske formannskapet. Sentralt i alle anbefalinger bl.a. fra møtene i Rabat og Tripoli understrekes viktigheten av å innlemme migrasjon i langsiktige strategier for fattigdomsbekjempelse både i avsender-, transitt-, og mottakerland.   
   
 • Fra utviklingslandenes side ble det i ulike sammenhenger vist til manglende ratifisering av Konvensjonen om arbeidsmigranters rettigheter fra 1990 fra de fleste land i vesten. Menneskerettighetsperspektivet ble fokusert og vil trolig være enda klarere framme på neste møte i Forum. Flere utviklingsland viste også til WTO-forhandlingene og manglende vilje til å komme utviklingslandenes krav i møte mht "mode 4" om bl.a. tilgang til vestens arbeidsmarked også for ufaglærte arbeidere. Sentrale afrikanske og andre utviklingsland etterlyser mer fokus på Sør-Sør migrasjon i 2008.
 • Regler ("operating modalities") for videre organisering av arbeidet ble diskutert i et eget rundebord og anbefalingene ble så presentert i plenum. Takket være et gjennomarbeidet og godt forberedt dokument ble Forumets mandat og dets videre arbeidet akseptert av alle som deltok.
  Rundt 155 FN-medlemsland var representert - og rundt 700 mennesker deltok. USA var ikke offisielt tilstede (noe som forøvrig ikke la noen demper på møtets positive utvikling). Ulike FN-organisasjoner og andre organisajoner var tilstede, i tillegg til representanter fra det sivile samfunn (bl.a. Norges Røde Kors).
 • Det sivile samfunn hadde en egen dag før selve møtet, og hovedkonklusjonene fra deres diskusjoner ble kort presentert i plenum. Det ble framholdt fra mange - deriblant fra det belgiske vertskapet og spesialrapportør Peter Sutherland - at det er verdifullt for medlemslandene å få innspill og være i dialog med det sivile samfunn - samtidig som det ble sterkt understreket at Forumets effektivitet, nytte og tilleggsverdi i forhold til andre lignende fora - er at landene selv har et sterkt eierskap til Forumet og må ha styringen over dette. 
 • Fra norsk side deltok prosjektleder Manuela Ramin-Osmundsen (UD), seniorrådgiver Eva Haagensen (AID) og underdirektør Lajla Jakhelln (UD). Vi deltok aktivt under rundebord 2 om tilbakeføring av penger til opprinnelsesland og kontakt med diaspora. Prosjektleder deltok med forberedt innlegg som "discussant" og som synlig deltaker forøvrig. Norge tok forøvrig også ordet under paneldiskusjonen siste dag og fremmet ønsket om at kvinner og likestilling ble løftet tydeligere fram på neste Forum møte. Vi varslet også at vi fra norsk side er rede til å delta i forberedelsene til neste forum, at vi støtter det videre arbeidet og at vi - i likhet med flere andre delegasjoner - ønsker et fortsatt fokus på tema koherens og utvikling. Fra delegasjonens side anbefales det at vi fra norsk side forøvrig arbeider målrettet videre med forberedelsene til neste forum og at vi ser nærmere på koblingen mellom migrasjon, arbeidstakeres rettigheter (decent work) og likestilling.
 • Filippinene har lagt fram et kort skisse til det videre arbeidet. Alle landets "Focal points" blir aktivisert allerede fra 1.september, møtet i Forumets styringsgruppen avholdes i september og valg av tema for kommende forum presenteres på neste møte av "Friends of the Forum" planlagt i november 2007. 

Mer informasjon og Forumets arbeid og anbefalinger kan finnes på www.gfmd-fmmd.org. - her ligger det mange svært gode bakgrunnsdokumenter som anbefales. Endelig rapport fra møtet med anbefalinger fra rundebordsdiskusjonene, endelig versjon av "operating modalitites" for forumet vil også være tilgjengelige på denne web-siden så snart de er klare (i løpet av denne uka ifølge vertskapet)
 
Videre anbefalt oppfølging fra norsk side:

 • Avklaring av finansielt bidrag til Filippinenes arbeid med å forberede Global Forum i 2008.
 • Forumets anbefalinger og bakgrunnsdokumenter kommuniseres til relevante aktører i UD, AID og det sivile samfunn.
 • Relevante anbefalinger reflektert i forumets dokumenter bør gjennomgås med tanke på videre politikkutvikling i berørte departementer.
 • Arbeidet med koblingen mellom migrasjon, utvikling, arbeidstakernes rettigheter og likestilling trappes opp bl a med tanke på et mulig norsk bidrag i Manilla i 2008.
Til toppen