Grovt misvisende i Klassekampen om kvoter

Norge skal overholde sine forpliktelser om å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Vi skal ikke kjøpe oss fri ved hjelp av penger til regnskogen, slik Klassekampen feilaktig skriver i dag.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier helt mot slutten av artikkelen i avisen i dag at "Vi er tilhengere av globale markedsmekanismer. Men vi kan ikke oppfylle 2030-forpliktelsen med globale mekanismer. Det er en av de store endringene med vår 2030-politikk sammenlignet med 2020-målene."

-Dette tar ikke avisen hensyn til i sin egen sak, og dermed blir tittel og ingress uriktig. Norges internasjonale klima- og skoginitiativ er bistand, og kommer ikke til å bli brukt til å oppfylle norske klimaforpliktelser, sier Helgesen.

For at land skal kunne være mer ambisiøse enn sine innmeldte forpliktelser slik at vi realiserer to-gradersmålet over tid, trenger vi mer samarbeid mellom land – også gjennom karbonmarkedet. Vi arbeider for å få til gode regler for dette under Parisavtalen, slik at alle land kan få en mulighet til dette.

Vidar Helgesen mener at finansiering av redusert avskoging kan styrkes dersom skogbevaring inkluderes i et fremtidig markedssamarbeid. Men det er bare meningsfylt å gjøre dette dersom vi sikrer varig skogbevaring – det vil si varige utslippskutt. Dette har vært norsk posisjon lenge, også under forrige regjering.

Hvis vi skal inkludere skog i eventuelle kvotesystemer må det følge vedtatte føringer fra FN:

  • Være basert på nasjonale strategier, slik at ikke avskoging bare forflyttes
  • Være basert på helhetlig skogovervåkning og regler som hindrer dobbelttelling av utslippskutt
  • Sikre oppfølging av miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn blant annet for de som bor i skogen.
  • Offentlige penger alene er ikke nok å finansiere utslippsreduksjoner fra skog av den størrelse som må til for å oppnå Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming til 2, eller helst 1,5 grader. Et kvotemarked som åpner for andre kilder til finansering – i tillegg til offentlige – er avgjørende for å nå de globale klimamålene.
  • Om Norge vil benytte seg av skogkvoter etter 2030 for å oppfylle klimamål vil være gjenstand for en grundig vurdering, i tilknytning til videreutvikling av klimapolitikken.
Til toppen