1,06 milliardar kroner meir i frie inntekter til Innlandet neste år

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa foreslår ein vekst på om lag 2,6 milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2023.

Veksten er fordelt med om lag 1,7 milliardar kroner til kommunane og 0,9 milliardar kroner til fylkeskommunane.

På grunn av den økonomiske situasjonen legg ikkje regjeringa opp til stor inntektsvekst i kommunane neste år utover det som er nødvendig for å dekke høge demografikostnader som følgje av mellom anna mange flyktningar frå Ukraina.

− Vi prioriterer kommunane, men også kommunane vil merke at det er eit stramt budsjett.  Heldigvis er mange kommunane godt rusta til å handtere utfordringane og gje innbyggjarane sine gode tenester også neste år. Samstundes er det store variasjonar mellom ulike kommunar og for nokre vil det kunne verte meir krevjande enn for andre, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Fordeling av frie inntekter

Tabellen nedanfor viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Innlandet fylke og den nominelle veksten frå 2022 til 2023. Vi tar utgangspunkt i eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2022, der det er tatt omsyn til at skatteanslaget er auka med 2,4 milliardar kroner etter stortingsbehandlinga av revidert nasjonalbudsjett 2022.

For å gjere inntektsnivået i 2022 samanliknbart med inntektsnivået i 2023, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Mellombelse, ekstraordinære skatteinntekter på 14 milliardar kroner og løyvingane i samband med koronapandemien, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2022.

Trekket i samla rammetilskot for kommunesektoren på 3 milliardar kroner i 2023 grunngitt med ekstraordinære inntekter frå konsesjonskraft påverkar ikkje berekna vekst for kommunar og fylkeskommunar, sidan det er et eittårig trekk.

Variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar kan i all hovudsak forklarast med utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

Tabell – Anslag på frie inntekter i 2023 og nominell vekst frå 2022 til 2023

 

 

Anslag på

Vekst frå anslag

 

frie

på rekneskap 2022 - 2023

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent

 

2023

kroner

 
 

(1000 kr)

(1000 kr)

 

 

1

2

3

       

3401 Kongsvinger

1 197 396

46 080

4,0

3403 Hamar

2 043 353

71 924

3,6

3405 Lillehammer

1 793 489

62 184

3,6

3407 Gjøvik

1 906 549

66 259

3,6

3411 Ringsaker

2 218 877

82 184

3,8

3412 Løten

495 977

26 956

5,7

3413 Stange

1 364 313

53 701

4,1

3414 Nord-Odal

348 298

9 868

2,9

3415 Sør-Odal

504 452

16 332

3,3

3416 Eidskog

429 652

12 429

3,0

3417 Grue

328 542

7 364

2,3

3418 Åsnes

510 038

14 710

3,0

3419 Våler

261 609

9 946

4,0

3420 Elverum

1 374 562

41 429

3,1

3421 Trysil

472 553

12 728

2,8

3422 Åmot

305 281

9 462

3,2

3423 Stor-Elvdal

190 625

6 441

3,5

3424 Rendalen

148 234

3 567

2,5

3425 Engerdal

117 072

1 726

1,5

3426 Tolga

132 304

5 514

4,3

3427 Tynset

408 051

19 477

5,0

3428 Alvdal

190 549

4 844

2,6

3429 Folldal

127 849

3 502

2,8

3430 Os

148 587

4 009

2,8

3431 Dovre

191 631

5 558

3,0

3432 Lesja

164 237

4 854

3,0

3433 Skjåk

161 388

6 084

3,9

3434 Lom

167 178

4 406

2,7

3435 Vågå

263 311

7 603

3,0

3436 Nord-Fron

406 175

15 027

3,8

3437 Sel

406 066

17 532

4,5

3438 Sør-Fron

220 538

9 875

4,7

3439 Ringebu

308 203

8 753

2,9

3440 Øyer

352 279

10 887

3,2

3441 Gausdal

398 661

11 293

2,9

3442 Østre Toten

952 575

30 811

3,3

3443 Vestre Toten

852 333

27 564

3,3

3446 Gran

896 245

27 384

3,2

3447 Søndre Land

384 181

11 430

3,1

3448 Nordre Land

463 427

19 458

4,4

3449 Sør-Aurdal

242 625

5 900

2,5

3450 Etnedal

115 864

2 519

2,2

3451 Nord-Aurdal

436 472

12 556

3,0

3452 Vestre Slidre

158 809

4 141

2,7

3453 Øystre Slidre

234 076

7 658

3,4

3454 Vang

137 830

5 781

4,4

Til fordeling gjennom året

34 875

 

 

Innlandet

24 967 190

838 490

3,5

       

Innlandet fylkeskommune

 5 771 559

 217 135

3,9

 

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2023, målt i 1 000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2022 til anslag for 2023 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.

 

Kommunal- og distriktsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00

E-post til kommunikasjonseininga: ke@kdd.dep.no