200 millioner til nasjonalt senter for nukleær forskning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen tildeler i dag 200 millioner kroner gjennom Forskningsrådet til et nytt senter for nukleær forskning. Tre sterke forskningsmiljøer inngår i samarbeidet om senteret. Målet er å styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære området.

– Vi er omgitt av land som har kjernekraft, og som planlegger å utvikle ny kjernekraft for å sikre stabilitet i energiforsyningene sine. Vi må derfor ha fagmiljøer som har kunnskap om, og kan vurdere og håndtere hendelser med spredning av radioaktive stoffer som kan ramme Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Nedleggingen av forsøksreaktorene på Kjeller og i Halden synliggjør også behovet for kunnskap om behandling, lagring og sluttdeponering av radioaktivt avfall og trygg nedbygging av atomanlegg.

Norge har også en betydelig aktivitet innenfor radiofarmasi som vi må støtte opp om, mener Borten Moe. Bruk av radioaktive isotoper kan avdekke og behandle sykdom mer presist.

– Senteret skal ikke bare sørge for høyere kvalitet på den grunnleggende forskningen på dette feltet, men også øke rekrutteringen til fagmiljøene innenfor nukleærmedisin i Norge, både ved sykehusene, ved universitetene og i industrien, sier Borten Moe.

Forskere fra UiO, NMBU og IFE skal samarbeide om senteret

Det er forskningsmiljøene ved Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) og Institutt for energiteknikk (IFE) som skal samarbeide om det nye, nasjonale senteret. Tildelingen vil gå over åtte år og utgjør til sammen 200 millioner kroner.

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan finansiere dette viktige senteret. Her skal tre sterke miljøer som utfyller hverandre samarbeide tett, og potensialet for synergier er stort. Jeg har store forventinger til at denne sentersatsingen skal gi resultater av svært høy vitenskapelig kvalitet og gi ny viktig kunnskap, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Etablerer også nye studieplasser i nukleære fag

Senteret vil styrke den norske kunnskapsberedskapen på det nukleære området gjennom å drive grunnleggende forskning. Dette vil involvere en rekke postdoktorer og doktorgradsstipendiater. Samtidig har regjeringen styrket utdanningskapasiteten med midler til 40 femårige studieplasser i nukleære fag i årets statsbudsjett. De nye studieplassene er likt fordelt mellom Universitetet i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Slik sikres også viktig kompetanse Norge trenger på området.

– Norske fagmyndigheter på atomfeltet har et stort behov for å rekruttere fagfolk med rett kompetanse i årene som kommer. Nå blir studiekapasiteten bygd gradvis opp over fem år. Sammen med det nye senteret vil det gi en kraftig styrking av fagmiljøene som utdanner kandidater både på master- og doktorgradsnivå, sier Borten Moe.