3,59 milliardar kroner meir i frie inntekter til Viken neste år

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa foreslår ein vekst på om lag 2,6 milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2023.

Veksten er fordelt med om lag 1,7 milliardar kroner til kommunane og 0,9 milliardar kroner til fylkeskommunane.

På grunn av den økonomiske situasjonen legg ikkje regjeringa opp til stor inntektsvekst i kommunane neste år utover det som er nødvendig for å dekke høge demografikostnader som følgje av mellom anna mange flyktningar frå Ukraina.

− Vi prioriterer kommunane, men også kommunane vil merke at det er eit stramt budsjett.  Heldigvis er mange kommunane godt rusta til å handtere utfordringane og gje innbyggjarane sine gode tenester også neste år. Samstundes er det store variasjonar mellom ulike kommunar og for nokre vil det kunne verte meir krevjande enn for andre, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Fordeling av frie inntekter

Tabellen nedanfor viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Viken og den nominelle veksten frå 2022 til 2023. Vi tar utgangspunkt i eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2022, der det er tatt omsyn til at skatteanslaget er auka med 2,4 milliardar kroner etter stortingsbehandlinga av revidert nasjonalbudsjett 2022.

For å gjere inntektsnivået i 2022 samanliknbart med inntektsnivået i 2023, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Mellombelse, ekstraordinære skatteinntekter på 14 milliardar kroner og løyvingane i samband med koronapandemien, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2022.

Trekket i samla rammetilskot for kommunesektoren på 3 milliardar kroner i 2023 grunngitt med ekstraordinære inntekter frå konsesjonskraft påverkar ikkje berekna vekst for kommunar og fylkeskommunar, sidan det er et eittårig trekk.

Variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar kan i all hovudsak forklarast med utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

Tabell – Anslag på frie inntekter i 2023 og nominell vekst frå 2022 til 2023

 

Anslag på

Vekst frå anslag

 

frie

på rekneskap 2022 - 2023

Kommune

inntekter

Nominelle

Prosent

 

2023

kroner

 
 

(1000 kr)

(1000 kr)

 

 

1

2

3

       

3001 Halden

2 042 972

89 014

4,6

3002 Moss

3 180 732

108 593

3,5

3003 Sarpsborg

3 798 782

137 579

3,8

3004 Fredrikstad

5 238 101

160 856

3,2

3005 Drammen

6 618 315

209 429

3,3

3006 Kongsberg

1 805 813

69 231

4,0

3007 Ringerike

1 944 173

73 855

3,9

3011 Hvaler

311 812

8 575

2,8

3012 Aremark

110 669

5 148

4,9

3013 Marker

254 807

12 889

5,3

3014 Indre Østfold

3 010 694

121 321

4,2

3015 Skiptvet

255 505

7 901

3,2

3016 Rakkestad

565 528

16 359

3,0

3017 Råde

500 691

18 642

3,9

3018 Våler

392 686

16 385

4,4

3019 Vestby

1 200 836

58 131

5,1

3020 Nordre Follo

4 135 991

176 344

4,5

3021 Ås

1 282 697

55 533

4,5

3022 Frogn

1 053 459

33 050

3,2

3023 Nesodden

1 299 023

45 020

3,6

3024 Bærum

9 756 847

229 248

2,4

3025 Asker

6 809 069

231 698

3,5

3026 Aurskog-Høland

1 158 918

43 025

3,9

3027 Rælingen

1 222 041

52 153

4,5

3028 Enebakk

706 082

27 712

4,1

3029 Lørenskog

2 843 153

171 404

6,4

3030 Lillestrøm

5 731 792

237 212

4,3

3031 Nittedal

1 629 679

65 304

4,2

3032 Gjerdrum

449 745

12 397

2,8

3033 Ullensaker

2 640 842

119 006

4,7

3034 Nes

1 486 148

63 550

4,5

3035 Eidsvoll

1 712 208

77 970

4,8

3036 Nannestad

953 955

57 192

6,4

3037 Hurdal

206 358

6 814

3,4

3038 Hole

472 678

19 463

4,3

3039 Flå

98 481

4 643

4,9

3040 Nesbyen

243 265

5 735

2,4

3041 Gol

333 866

9 221

2,8

3042 Hemsedal

198 831

7 942

4,2

3043 Ål

334 269

9 320

2,9

3044 Hol

319 761

8 642

2,8

3045 Sigdal

253 929

6 953

2,8

3046 Krødsherad

180 928

2 789

1,6

3047 Modum

923 563

32 689

3,7

3048 Øvre Eiker

1 287 857

44 729

3,6

3049 Lier

1 853 612

88 672

5,0

3050 Flesberg

202 038

7 617

3,9

3051 Rollag

125 407

4 705

3,9

3052 Nore og Ulvdal

202 987

6 764

3,4

3053 Jevnaker

437 874

13 909

3,3

3054 Lunner

590 560

25 280

4,5

Til fordeling gjennom året

30 800

 

 

Viken

84 400 829

3 102 415

3,8

       

Viken fylkeskommune

15 558 021

482 659

3,2

 

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2023, målt i 1 000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2022 til anslag for 2023 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.