39 nye rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

På møtet i EØS-komiteen 18. mars ble 39 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er regler for å ivareta sikkerheten på flyplasser, miljøvennlig utforming av kjøleskap til yrkesbruk og forebygging av antibiotikaresistens.

Norge representert ved næringsråd Lars Erik Nordgaard, EU-ambassadør Oda Sletnes og ministerråd Knut Hermansen på EØS-komitemøtet. Foto: EU-delegasjonen

Omtalelse av alle rettsaktene som ble tatt inn i EØS-avtalen finnes i dette dokumentet.  

Miljøvennlig utforming av storkjøkkenkjøleskap

En forordning som fastsetter krav til energieffektivitet og produktinformasjon for kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, blåsekjølere, væskekjølere og kondenseringsaggregater ble innlemmet i EØS-avtalen. Reglene ligger innenfor rammene til økodesigndirektivet. I Norge er det blant annet mange storkjøkkenkjøleskap, små kjølerom og kondenseringsaggregater.

De nye reglene medfører at en rekke ineffektive modeller av produktene fases ut av markedet. Reglene ventes å få liten betydning for norske produsenter, da de fleste apparatene importeres til Norge. Typisk norske produkter er aggregater for kjøling av saltvann om bord i fiskebåter og kjøleaggregater for varmegjenvinning ved produksjon av smolt, men disse faller av ulike årsaker utenfor reguleringene. Brukere av utstyr vil merke reguleringen i form av økte priser, men livsløpskostnadene vil gå ned som følge av lavere energikostnader.

Sikkerhet på flyplasser

Nye felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart ble også tatt inn i EØS-avtalen. Disse inkluderer detaljerte sikkerhetstiltak ved lufthavner, passasjerer og håndbagasje, frakt og post, forsyninger til flygingen, ansettelse og opplæring av personell og sikkerhetsutstyr som benyttes. De opprinnelige rettsaktene på dette området er blitt endret en rekke ganger. For å sikre klarhet og forutsigbarhet samt gjøre det lettere for myndigheter og aktører å finne frem i regelverket, erstattes de gamle rettsaktene med nye konsoliderte og endrete rettsakter. De nye rettsaktene medfører også materielle endringer i regelverket, blant annet når det gjelder ytelseskrav til ny teknologi som brukes til å avdekke trusselelementer.

Antibiotikaresistens

På møtet ble en forordning som opphever godkjenningen av Toyocerin som fôrtilsetningsstoff til mange dyrearter og -grupper innlemmet i EØS-avtalen. Mikroorganismepreparatet vil derfor trekkes fra markedet. Årsaken er at det kan spre gener for antibiotikaresistens for to legemidler som er av stor betydning for mennesker og dyr. Preparatet har vært suspendert i to år og har ifølge Mattilsynet ikke vært brukt i Norge.

Tre av de øvrige rettsaktene angår endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder. Forordningene gjelder EØS-utstedere av omsettelige verdipapirer. Formålet med forordningen er blant annet å fjerne uoverensstemmelser mellom regnskapsstandarder, eller å presisere ordlyden i disse. I tillegg er det ønskelig å forbedre opplysninger som offentliggjøres i selskapenes årsregnskaper, og tillate foretak å anvende egenkapitalmetoden til regnskapsmessig behandling av deres investeringer i datterselskaper, tilknyttede foretak og felleskontrollerte virksomheter i deres separate finansregnskaper.

EU-siden var ledet av Claude Maerten (t.h.), enhetsleder i EEAS og formann i EØS-komiteen første halvår 2016 Foto: EU-delegasjonen

Orientering om TTIP-forhandlingene

Under møtet ga EU etter forespørsel fra EØS/EFTA-landene en orientering om de pågående forhandlingene av en handelsavtale mellom EU og USA, TTIP-avtalen. En representant for Europakommisjonen (DG Trade) ga en redegjørelse om status og fremdriften i forhandlingene. Det er nå betydelig press, også fra amerikansk side, om å få til  fremdrift i forhandlingene slik at partene kan nå et såkalt «middle game», det vil si bli enige om konsoliderte tekstforslag på alle forhandlingsområder innen sommeren. Dette innbærer også at de fleste tekniske problemer løses og at det hovedsakelig vil gjenstå spørsmål om markedsadgang for varer, tjenester og offentlige anskaffelser. Det var betydelig fremgang under forhandlingsrunden i februar, særlig på det regulatoriske området og om nye regler. Det er planlagt to ytterlige forhandlingsrunder før sommeren, den første i april og deretter i juli.

Balanse mellom arbeid og fritid for småbarnsforeldre

EU ser for tiden på utfordringene småbarnsfamilier møter i balanseringen av arbeid og fritid. I den anledning har EØS/EFTA-landene utarbeidet en kommentar basert på erfaringer med politikkutforming på dette feltet i Island, Norge og Liechtenstein. EØS/EFTA-landene har høy arbeidsdeltagelse blant kvinner samtidig som at fødselsraten har holdt seg på et relativt høyt nivå. EU takket på EØS-komitemøtet for innspillet til den pågående politikkutformingen.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 29. april 2016.

Se også:

Slik blir EØS-regelverket til

Mer informasjon om EØS-komiteen