40 millioner ekstra til kollektivsatsing i Stavanger

– Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode. Vi gir nå Stavanger en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen. Stavanger tildeles nå 40 millioner kroner ekstra i 2015 som følge av budsjettforliket i Stortinget. Midlene kommer i tillegg til de 60 millioner kronene som er utbetalt tidligere i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Stavanger, i likhet med andre storbyområder, mottar i dag statlige midler innenfor "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområder". Med 40 millioner kroner ekstra, får Stavanger totalt 100 millioner kroner i belønningsmidler i 2015.

Stavanger skal bruke midlene på tiltak for å øke andelen kollektivreisende til, fra og innad i Forusområdet - inkludert gange, sykkel og "kompiskjøring". Byen ønsker å få flere til å velge kollektivtrafikk, sykkel og gange for sine transportbehov, særlig i rushtiden.

– Bedre tilbud med økt frekvens gjør alternativene til privatbil mer attraktivt, sier Solvik-Olsen.

Krav til effekt
Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med belønningsordningen
Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Til toppen