45 millioner kroner til etablering av et norsk forskningssenter for geopolitikk

Regjeringen gjennom Forskningsrådet tildeler 45 millioner kroner til Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), for å etablere et forskningssenter for geopolitikk.

– Jeg er glad for at vi nå kan fortsette å styrke det solide kunnskapsmiljøet ved NUPI. Forskningsbasert kunnskap om internasjonale forhold og geopolitikk er avgjørende for at myndighetene skal kunne fatte kloke avgjørelser i utenrikspolitikken, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Senteret skal styrke kunnskap om internasjonale maktforhold, stormakts posisjoneringer og innflytelsen dette har på norske interesser og norsk utenrikspolitikk. Det faglig og geografisk tyngdepunkt skal være rettet inn mot å forstå stormaktsrivaliseringer mellom Kina, Russland, USA og regionale maktsentre, og skal gi analyser som er nyttig for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

– Dette er en stor og tidsriktig satsing fra myndighetenes side, og vi er naturligvis svært tilfreds med at vår søknad vant frem, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Senteret vil ledes av forskningssjef Ole Jacob Sending og er et partnerskap med Fridtjof Nansens Institutt, Institutt for Forsvarsstudier, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo.

– NUPI har et sterkt fagmiljø og dette gir oss muligheter til å levere enda bedre og relevant forskning sammen med våre samarbeidspartnere. Senteret vil bidra til nasjonal kompetansebygging og vil samarbeide med ledende internasjonale fagmiljøer, sier Sending.

– Gratulerer til NUPI og partnere. Det nye senteret skal aktivt og fortløpende dele funn og resultater av forskningen, og skal ha tett dialog med viktige brukermiljø i forvaltningen. Etableringen forutsetter også at norske fagmiljø samarbeider og at man inkluderer internasjonale ekspertmiljø i forskningen. Forskning på geopolitikk er svært viktig i disse tider, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.