6 millioner kroner til å rekruttere flere mannlige lærere og lærere med innvandrerbakgrunn

Høgskulen på Vestlandet (HVL) får 6 millioner kroner for å lede det nasjonale arbeidet med å få flere menn til å velge lærerutdanningen for de yngste elevene. I tillegg utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning, og søkere med innvandrerbakgrunn til lærerutdanningene.

– Andelen mannligere lærere er for lav, og vi ønsker oss også flere lærere med innvandrerbakgrunn. Det er viktig at lærerstanden speiler befolkningen og at barn og unge både får mannlige og kvinnelige rollemodeller, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Kun én av fire lærere i grunnskolen er menn og tallet er enda lavere i barnehagen. I 2018 var andelen lærere i grunnskolen med innvandrerbakgrunn kun 15,4 prosent og kun 6,4 prosent i barnehagen.

Bruker rollemodeller

HVL startet i fjor å utvikle et mentorprogram, der mannlige lærerstudenter skal være rollemodeller for de som kanskje kan tenke seg å prøve læreryrket. Dette mentorprogrammet skal fra høsten ta opp de nye målgruppene. I tillegg skal HVL vurdere om de skal sette i gang flere tiltak fra rapporten Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7.

– Selv om nesten hver tiende søker til høyere utdanning til høsten har en av lærerutdanningene som sitt førstevalg, så trenger vi enda flere lærere, særlig for de yngste. Regjeringen har jobbet langsiktig med rekruttering, sammen med universiteter og høyskoler, og det skal vi fortsette med. Vi skal få ned bruken av tilsatte i skolen uten lærerutdanning, og vi vil at alle elever skal bli møtt av lærere med kompetanse i fagene de underviser i, sier Asheim.

Samarbeid

Rekrutteringsprosjektet, som ledes av Høgskolen på Vestlandet, innebærer samarbeid med flere lærerutdanninger og andre aktører på utdanningsfeltet, blant annet Pedagogstudentene. Når prosjektet bygges ut, vil det også innebære økt involvering. Det er viktig at også skoleeier og andre samfunnsaktører er med på satsingen for å rekruttere flere lærere. Selv om prosjektet vektlegger menn spesielt, er det et overordnet mål å få flere søkere til lærerutdanning. HVL får ansvaret fordi Kunnskapsdepartementet mener mentorprosjektet har en solid faglig og organisatorisk forankring god god involvering.

– Det er veldig kjekt å få denne oppgaven. Vi ser dette som en stor og spennende oppgave som blir løst i et godt samarbeid med andre høyskoler og universiteter, i tillegg til relevante organisasjoner og instanser. Dette er et felles løft hvor vi spiller sammen og finner frem til gode tiltak og løsninger i lag, sier dekan for Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet, Asle Holthe.

HVL skal også evaluere ordningen og sørge for å dele erfaringer til andre lærer- og barnehagelærerutdanninger.