71,5 millioner i belønningsmidler til Tromsø i 2015

– Vi gir nå Tromsø en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen. Tromsø tildeles 5 millioner kroner ekstra i 2015 som følge av budsjettforliket i Stortinget. Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle reisende til gode. Vi ønsker også å inngå belønningsavtale med Tromsø, slik at vi kan stimulere til en langsiktig, positiv utvikling, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen har en offensiv satsing på kollektive reisemidler. Bevilgningene til både jernbane og kollektivtransport ligger godt foran planene i nasjonal transportplan.

Tromsø tilbys en ny belønningsavtale for perioden 2015-2018. Tilbudte belønningsmidler til Tromsø for 2015 er på 71,5 millioner kroner, 60 millioner kroner i 2016, og 64,5 millioner kroner hvert av de to siste årene.

Belønningsmidlene skal blant annet brukes på å styrke kollektivtilbudet og tilrettelegge for gående og syklende.

Krav til effekt
Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med belønningsordningen
Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Til toppen