Arbeidet med å gjennomgå vilkårene for endring av juridisk kjønn styrkes

Regjeringen styrker det pågående arbeidet med å utrede endringer i dagens vilkår for endring av juridisk kjønn. Det skal gjøres et arbeid i fire departementer i nær dialog med den pågående ekspertgruppen oppnevnt av Helsedirektoratet. Departementsarbeidet skal bidra til en raskest mulig politisk behandling av alle problemstillingene.

- Jeg er glad for at dette arbeidet nå tas et steg videre. Samfunnet har forandret seg mye gjennom 50 år, uten at dette er blitt fanget opp i vilkårene for endring av juridisk kjønn, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vilkår for endring av juridisk kjønn - ikke endret siden 60-tallet

Norge har en ulovfestet praksis som innebærer at både hormonell behandling og genital kirurgi stilles som krav for å endre en persons juridiske kjønn. Praksisen er den samme i dag som da kjønnsskifteoperasjoner startet opp på 1960-tallet. Juridisk kjønn blir først endret når det foreligger bekreftelse på at genital kirurgi, inkludert sterilisering er gjennomført.

Sverige, Danmark, Nederland og flere andre vestlige land har endret sine kriterier for endring av juridisk kjønn. Endringene har gjort det enklere å få godkjent en annen kjønnsidentitet enn den man er født med.

Ekspertgruppe skal anbefale endringer

Helse- og omsorgsdepartementet ga høsten 2013 Helsedirektoratet i oppdrag å nedsette en ekspertgruppe for å gjennomgå den norske ordningen for kjønnsendring. Med bakgrunn i gjennomgangen skal gruppen vurdere behov for endringer, inkludert hvorvidt steriliseringskravet bør bortfalle. Ekspertgruppen vil også se på konsekvenser av et mulig bortfall av steriliseringskravet. Ekspertgruppen skal i tillegg gjennomgå de behandlingsmessige aspektene ved saken og gi anbefalinger om helsetilbudet generelt.

De to prosessene, arbeidsgruppen i departementene og direktoratets ekspertgruppe, skal foregå parallelt og i nær dialog med hverandre.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som utgjør den departementale arbeidsgruppen.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen