Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til endringer i naturmangfoldloven og viltloven

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om at det i naturmangfoldloven innføres adgang for administrative myndigheter til å foreta beslag og inndragning. Det foreslås også en endring i kunngjøringsreglene i naturmangfoldloven, og flere klargjøringer og rettinger av feil i naturmangfoldloven og viltloven. Høringsfristen er 14. januar 2015.

Naturmangfoldloven inneholder i dag ingen bestemmelse som gir administrative myndigheter, dvs. forvaltningen, adgang til å foreta inndragning eller beslag. Det er imidlertid etter departementets syn behov for en slik adgang. Behovet er i første omgang avdekket på områdene som gjelder Norges gjennomføring av CITES (konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna), gjennomføringen av naturmangfoldlovens  bestemmelser om fremmede organismer, og i arbeidet med å forberede gjennomføring av EUs tømmerforordning.

Det er i mange tilfeller lite praktisk at beslag og inndragning foretas av politi og domstol, ut fra disse organers ressurssituasjon og øvrige oppgaver. Samtidig vil det i slike situasjoner kunne være et sterkt behov for å kunne beslaglegge og inndra organismer og gjenstander.

- Jeg er opptatt av at vi skal ha et regelverk som effektivt ivaretar naturmangfoldet. Beslag og inndragning er av særlig betydning når det gjelder fremmede organismer.  Slike organismer kan, dersom de får slippe ut i naturen, forårsake betydelig skade på naturmangfoldet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Beslag og inndragning kan også være nødvendig for å fjerne fremmede organismer, truede arter og produkter som stammer fra ulovlig hogd tømmer fra alminnelig omsetning, slik at vi ikke bidrar til et uønsket marked for slike gjenstander.

-Det er viktig at vi søker å hindre et uønsket marked for slike gjenstander. Det er også viktig å kunne sikre bevis i denne typen saker, sier Sundtoft.

I høringsbrevet foreslås det videre en endring i kunngjøringsreglene i naturmangfoldloven som medfører at registrering av et vedtak i Miljøvedtaksregisteret trer i stedet for annen kunngjøring.

Det foreslås også klargjøringer og rettinger av inkurier i naturmangfoldloven og viltloven. Disse omfatter:

  • Klargjøring av forbudet mot unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi
  • Klargjøring av klagerett på vedtak om uttak av hjortevilt og bever mv.
  • Klargjøring av nødvergebestemmelsen om avliving av vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe 
  • Retting av henvisning til bestemmelser i naturmangfoldloven.

Nærmere beskrivelse av lovendringsforslagene finnes i departementets høringsbrev. Høringsinnspill sendes til [email protected]. Høringsfristen er 14. januar 2015.

 

Til toppen