Høring om lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Forsvarsdepartementet har sendt ut høring om forslag til lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven).

Loven er ment å erstatte nåværende Kgl. res av 6. januar 1995 om Regler om tiltak og undersøkelser mv. ved ulykker og hendelser i Forsvaret.

Lovforslaget regulerer fremgangsmåten ved undersøkelser av ulykker eller hendelser der Forsvaret er involvert. Hensikten med undersøkelsene er ikke å plassere skyld eller ansvar. Formålet er å klarlegge hendelsesforløpet og søke å avdekke de bakenforliggende årsakene til ulykken eller hendelsen som har funnet sted, for slik å innhente viktig erfaringsmateriell som kan bedre sikkerheten i Forsvaret.

En fullstendig gjennomgang og oppdatering av gjeldende forskrift har vært etterspurt fra en rekke hold i Forsvaret. Det har dessuten funnet sted en vesentlig utvikling og modernisering innen av ulykkesforebyggende undersøkelsesarbeid både internasjonalt og nasjonalt. Med dette som utgangspunkt har departementet foretatt en fullstendig revisjon av regelverket, der særlig to aspekter har stått sentralt. For det første har prinsippet om «åpen rapporteringskultur» («just culture») vært en viktig premissleverandør i utredningsarbeidet. For det andre ønsker departementet å innføre regler som i større grad bidrar til å profesjonalisere undersøkelsesarbeidet i Forsvaret.

Lovforslaget gir insentiver til at undersøkelsesmyndigheten skal kunne motta flest mulig opplysninger om det som har skjedd. Tekniske feil vil i de fleste tilfeller være langt enklere å avdekke enn menneskelig svikt. Men dersom de som forklarer seg for undersøkelseskommisjonen frykter å bli møtt med sanksjoner dersom de innrømmer egne feil, vil mange trolig velge taushet fremfor åpenhet for kommisjonen. Departementet foreslår derfor å innføre en forklaringsplikt overfor undersøkelseskommisjonen, kombinert med et vern mot at opplysninger som gis etter forklaringsplikten kan brukes som bevis i en senere straffesak mot vedkommende eller som grunnlag for nærmere bestemte sanksjoner fra arbeidsgiver. Til sammenligning bygger de sivile transportlovene, hvor Statens havarikommisjon for transport er undersøkelsesmyndighet, i stor grad på samme løsninger og prinsipper. En ubetinget plikt til å måtte forklare seg for undersøkelseskommisjonen vil utgjøre et inngrep i borgernes rettssfære, og må derfor vedtas i lovs form. Av hensyn til sammenhengen i regelverket har departementet funnet det hensiktsmessig å samle hele regelverket i lovs form.

Det andre sentrale aspektet i revisjonen av regelverket har vært å innføre regler som i større grad bidrar til å profesjonalisere undersøkelsesarbeidet i Forsvaret. Dagens forskrift er fragmentarisk og gir tidvis rom for tolkningstvil. Departementet har i lovforslaget søkt å rydde opp i dette, og ønsker å legge til rette for et profesjonelt og effektivt undersøkelsesarbeid. I forlengelsen av dette foreslår departementet at det opprettes en egen enhet, Forsvarets havarikommisjon (FHK), som skal være særskilt dedikert til undersøkelsesarbeid.

Høringsnotatet og lovforslaget er tilgjengelig her.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene innen 1. september 2014.

Til toppen