Internasjonalt partnerskap for reduksjon av metanutslippene i olje- og gassektoren

Metan er etter CO2 den største kilde til global oppvarming, og om lag 30 % av utslippene er knyttet til olje- og gassproduksjon. Under klimatoppmøtet i FN i dag har koalisjonen for klima og ren luft (CCAC) lansert et internasjonalt partnerskap for å redusere metanutslippene fra olje- og gassektoren.

Metan er etter CO2 den største kilde til global oppvarming, og om lag 30 % av utslippene er knyttet til olje- og gassproduksjon. Under klimatoppmøtet i FN i dag har koalisjonen for klima og ren luft (CCAC) lansert et internasjonalt partnerskap for å redusere metanutslippene fra olje- og gassektoren.

- Å redusere utslippene av kortlivede klimadrivere, som blant annet metan, vil være vår førstehjelp for klimaet. Lanseringen av CCAC Oil & Gas Methane Partnership viser konkret handling for å redusere metanutslippene fra olje- og gassektoren. Jeg mener dette går rett inn i klimatoppmøtets ånd, sier statsminister Erna Solberg.

Norge har, sammen med andre sentrale partnere under CCAC, arbeidet i snart 2 år for å få på plass et frivillig samarbeid med internasjonale olje- og gasselskaper som kan bidra til å utløse varige reduksjoner i metanutslipp på globalt nivå. Dette har nå lyktes, og en intensjonsavtale mellom internasjonale selskaper og myndigheter vil bli signert på toppmøtet. Avtalen er tuftet på olje- og gassindustriens vilje til tettere samarbeid med myndighetene, og myndighetenes politiske vilje til å legge til rette for kostnadseffektive utslippsreduksjoner.

- Avtalen er et godt eksempel på hvordan myndighetene kan arbeide sammen med privat sektor for å redusere utslippene gjennom frivillige partnerskap. Vi får ingen løsning uten privat sektor. Statoil har spilt en viktig rolle i denne prosessen, sier Solberg.

Gjennom det internasjonale partnerskapet vil olje- og gasselskapene systematisk evaluere og håndtere metanutslipp fra viktige utslippskilder. I første fase vil partnerskapet fokusere på å få oversikt over utslippene gjennom måling og rapportering. Internasjonalt er det behov for å få bedre oversikt over de ulike utslippskildene og større åpenhet for å forbedre kvaliteten på utslippstallene. Utslippene av metan fra olje- og gassindustrien kommer fra mange ulike typer kilder, og hvor metodene for å bestemme utslippene som hittil har vært brukt kan forbedres og gjøres mer nøyaktige. Dette skal partnerskapet bidra til gjennom utveksling av erfaringer og beste tilgjengelige teknologier for å håndtere utslippene.

Utredninger anslår at så mye som 8 % av den globale gassproduksjon lekker årlig ut til atmosfæren fra produksjon og transport i petroleumssektoren. Det finnes kostnadseffektive tiltak for å redusere utslippene og som vil gi positive klimaeffekter også på kort og mellomlang sikt.

- Metangass er også en ressurs. Det er god økonomi å gjenvinne metangassen som ellers slippes ut. Dette er i både myndighetenes og selskapenes egen interesse, understreker klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Nasjonalt har Norge god erfaring med reguleringer og samarbeid med industrien både i utvikling og anvendelse av virkemidler som kan holde metanutslippene fra olje- og gassproduksjonen nede. Vi har relativt lave utslipp av metan på norsk sokkel, sammenlignet med andre land. Metanutslippene fra olje- og gassektoren utgjør, basert på dagens kunnskap, om lag 1 % av våre samlede klimagassutslipp.

- Fortsatt er det potensial for å få ned metanutslippet på norsk sokkel, i tillegg til mer nøyaktige data og metoder for å måle utslipp. Men den største utfordringen ligger i å få til et bedre samarbeid mellom myndigheter og industri på internasjonalt nivå. Det er nettopp her et frivillig samarbeid mellom myndigheter, internasjonal industri og andre interessenter kan fremstå som en viktig motor i en slik prosess, sier Sundtoft.

Både myndighetene og industrien på norsk sokkel har et godt erfaringsgrunnlag som kan bli viktig i en videre utvikling av et slikt samarbeid. Frivillige internasjonale partnerskap, som det under Koalisjonen for klima og ren luft, spiller en viktig rolle i å redusere de globale klimagassutslippene.

Til toppen