Lettere å kombinere barn og studier

Regjeringen vil lovfeste studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel. Dette vil sikre at studenter i denne situasjonen får de samme rettighetene som også gjelder i arbeidslivet.

– Jeg mener det er viktig å gjøre det lettere å kombinere barn og studier, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Bestemmelsen gir mor rett til utsatt eksamen hvis eksamenstidspunktet er i perioden tre uker før fastsatt termin, eller seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel.

Denne regelen fastsetter en minimumsrettighet for studentene. Men i tillegg skal institusjonene også legge til rette for studenter som har andre særskilte behov i forbindelse med fødsel.

–Jeg tror at dette i stor grad har vært løst på en god måte på universiteter og høyskoler også tidligere. Men denne lovfestingen skaper bedre forutsigbarhet for studentene. Jeg synes det er viktig at vi har ordninger som sikrer at de ikke blir unødvendig forsinket i studiene, sier Røe Isaksen. 

Oppretter fuskeregister

Regjeringen foreslår også å opprette et register som skal inneholde informasjon om utestengingsvedtak, Register for utestengte studenter (Rust). Registeret skal hindre at studenter som er tatt i fusk får anledning til å ta eksamen ved andre utdanningsinstitusjoner.

Lovforslaget innebærer at Kunnskapsdepartementet fastsetter hvordan informasjons-utvekslingen skal skje. Institusjonene vil få en plikt til å registrere vedtak i det nye registeret.

Tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen

Regjeringen foreslår også å lovfeste tvungen avslutning av doktorgradsutdanningen. Dette vil være aktuelt ved vitenskapelig uredelighet eller hvis en kandidat ikke oppfyller sine forpliktelser i doktorgradsavtalen. Forslaget inneholder også regler om klageadgang i slike saker. 

–Jeg vil presisere at hensikten med lovendringen ikke er å legge nye føringer på dette feltet, men kun å lovfeste gjeldende praksis. Dette vil gi større forutsigbarhet for både utdanningsinstitusjonene og kandidatene, sier Røe Isaksen.

Til toppen