Må samarbeide mot antibiotikaresistente bakterier

Overforbruk og feil bruk av antibiotika har ført til motstandsdyktige bakterier som representerer en alvorlig global helsetrussel. En ekspertgruppe gir nå regjeringen råd om hvordan Norge bør møte denne trusselen.

Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, daværende Fiskeri- og kystdepartementet og daværende Miljøverndepartementet opprettet ekspertgruppen i 2013. Ekspertgruppen overleverte i dag sin rapport til regjeringen.

Den tverrfaglige gruppen slår fast at en bred tilnærming og et bredt samarbeid er avgjørende for å møte utfordringene.

Økt kunnskap når det gjelder forekomst av resistente bakterier i ulike miljøer,  hvordan de sprer seg i miljøet og hvordan de kan overføres til dyr og mennesker forelås som et av de viktigste tiltakene. Et annet viktig tiltak er rensing av reservoar og sanering av bærerskap.

- Noen av tiltakene som foreslås i rapporten på dyrehelsesiden er vi allerede godt i gang med. Spesielt har arbeidet som ble gjort i 2013/2014 med sanering av LA-MRSA smitte i norske svinebesetninger svært gode resultater så langt, sier statsssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet.  

-Et område som er særlig utfordrende for oss nå er den økende forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i fjørfe og fjørfekjøtt vi har sett de siste årene. Her har Veterinærinstituttet igangsatt et prosjekt for å se på årsak og preventive tiltak. Vi håper at resultatene fra dette prosjektet kan gi oss grunnlag for nye og bedre tiltak på dette området, sier statssekretær Blåfjelldal.

-Fra flere hold har det vært hevdet at større gårdsbruk med flere dyr gir økt bruk av antibiotika. Selv om utviklingen de senere år har gått i retning av noe større gårder med flere dyr, så er forbruket av antibiotika til produksjonsdyr i samme periode redusert. Nøkkelen må være dyktige og ansvarsbevisste bønder på små og større garder, ansvarsfulle veterinærer, og et godt samarbeid mellom næringen og myndighetene, sier Blåfjelldal.

-Norge er fortsatt det landet i Europa som bruker minst antibiotika i matproduksjonen. Det er en førsteplass vi skal beholde, understreker Blåfjelldal.

Forebygging i hele matproduksjonskjeden og restriktiv bruk av antibiotika har ført til at antibiotikaresistente bakterier er et begrenset problem i Norge, både når det gjelder mennesker og dyr. Men norske statsborgere reiser stadig mer, både for å oppleve nye steder og for å få medisinsk behandling. Mennesker og matvarer krysser landegrensene hyppigere enn noen gang tidligere. Det vil føre til større utfordringer med antibiotikaresistens i Norge i tiden som kommer.

Til toppen