Mindre tap av beitedyr til rovdyr i 2014

Det er en betydelig nedgang i husdyr tapt til rovvilt sammenlignet med fjoråret, det viser en oppsummering av årets søknader om erstatning for tapte husdyr. Både antall søknader og antall sau som er søkt erstattet er sterkt redusert.

Betydelig færre søknader

En gjennomgang av de søknader som har kommet inn viser at om lag 400 færre saueeiere (19 prosent nedgang) har søkt rovvilterstatning i år sammenlignet med fjoråret. Frist for søknad om erstatning for skader på husdyr voldt av rovdyr er 1. november.

-Det er svært gledelig at en langt mindre andel av sau på utmarksbeite er berørt av rovviltskader i år, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Færre dyr er søkt erstattet    

Også det totale antallet sau og lam som er søkt erstattet er kraftig redusert i år. Nedgangen er på om lag 10 600 dyr på landsbasis, noe som betyr 20 prosent reduksjon sammenlignet med forrige beitesesong.

Skadedokumentasjon

Statens naturoppsyn reiser ut i beiteområdene og gjør en viktig jobb med å dokumentere tapsårsakene på de dyr som gjenfinnes døde eller skadet i beiteområdene. Også antallet innmeldte tap som er dokumentert av Statens naturoppsyn i løpet av beitesesongen har gått kraftig ned i år. Fram til 15. oktober var det 26 prosent mindre påviste tap av sau til rovvilt sammenliknet med i fjor på samme tid.  Samme trend ser vi hos tamrein med 36 prosent nedgang.

-Jeg mener dette viser at regjeringens rovviltpolitikk har gitt gode resultater. Likevel er jeg klar over at flere enkeltbesetninger fremdeles har store tap. Det er derfor viktig å arbeide så effektivt som mulig for å kunne redusere tapene ytterligere, sier Sundtoft.

Regionale forskjeller

I Oppland, hvor man i fjor opplevde store tap av sau til rovvilt, er nedgangen i år betydelig. Antall påviste tap av sau i løpet av beitesesongen er redusert med om lag 50 prosent. Antall saueeiere som søker rovvilterstatning er redusert fra 447 i 2013 til 325 i år (27 prosent nedgang). Også det totale antall tapte sau som søkes erstattet er i år redusert med om lag 3000 dyr i Oppland.

Alle fylker – med unntak av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Vest Agder og Østfold – har i år hatt en reduksjon i antall søknader og antall omsøkte dyr sammenlignet med fjoråret.

I enkelte områder meldes det imidlertid også i år om store tap til rovvilt. Et eksempel er Sogn der både antall søknader og antall sau som omsøkes erstattet er tilnærmet doblet sammenlignet med fjoråret.

-Vi vil aldri kunne forsikre oss mot rovviltskader. Samtidig er det viktig at det nå gjøres en god oppfølging for å sikre at vi gjør det vi kan for å unngå tilsvarende tapssituasjon i Sogn neste år. Jeg forutsetter at Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn følger opp dette denne vinteren, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 

 

Til toppen