Nasjonalt laboratorium for bioraffinering

Norges forskningsråd har oppdatert Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. 14 nye prosjekter er tatt inn på listen, blant dem prosjektet NorBioLab – et nasjonalt laboratorium for bioraffinering.

Norges forskningsråd har oppdatert Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. 14 nye prosjekter er tatt inn på listen, blant dem prosjektet NorBioLab – et nasjonalt laboratorium for bioraffinering. 

Tirsdag 29. april la Norges forskningsråd frem en oppdatert versjon av Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. 14 nye prosjekter er tatt inn på listen, blant dem prosjektet NorBioLab – et nasjonalt laboratorium for bioraffinering. 

NorBioLab skal bli et nasjonalt laboratorium for bioraffinering. Laboratoriet vil utvikle prosesser for å omdanne norsk land- og sjøbasert biomasse til bioenergi og nye miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer. Infrastrukturen kan brukes til å forske på biologiske ressurser, som lignocellulose, marine ressurser og avfall. Prosjektet vil kunne få stor betydning for skognæringen og fremtidig produksjon av biodrivstoff. Ikke minst vil den spille en viktig rolle i den nødvendige omstillingen treforedlingsindustrien står foran. Teknologien den bygger på vil både kunne brukes i dagens etablerte næringer og for å utvikle nye. Samtidig kan teknologien bidra til å redusere miljøbelastningen og karbonavtrykket fra olje ved at man utvikler «grønne» prosesser som i fremtiden kan erstatte prosesser som i dag er basert på fossile råstoff. 

Bioenergianlegg i Krødsherad, Buskerud.
Bioenergianlegg i Krødsherad, Buskerud. (Foto: Helge Nordby.)

Betydelige biomasseressurser
Et nytt laboratorium for bioraffinering vil gi viktige bidrag for å utvikle bioøkonomien i Norge. Bioøkonomien går ut på å utnytte biologiske ressurser i bærekraftige kretsløp til å lage produkter og energi blant annet ved hjelp bioteknologi. NorBioLab bygger både på biologisk og fysiokjemisk behandling av biomasse. Norge har betydelige biomasseressurser som kan bli råvarer for nyttige produkter og miljøvennlig energi. 

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur
Den øvre økonomiske rammen for tildelingene i den 3. søknadsrunden om infrastrukturmidler fra Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) var på totalt 500 millioner kroner. Kriteriene for utvelgelse er at prosjektene holder svært høy faglig kvalitet og er strategisk viktig for norsk forskning. Det var totalt 70 innkomne søknader i denne runden. De beste prosjektene ble plukket ut til å stå på Norsk Veikart for forskningsinfrastruktur. Veikartet er en liste over laboratorier, utstyr og databaser. NorBioLab, Norwegian Biorefinery Laboratory, er nå et av totalt 14 nye prosjekter på veikartet. NorBioLab fikk i oktober 2013 innvilget 37,5 millioner kroner til etablering og investering i utstyr. 

 

Til toppen