Norge foreslår å styrke arbeidet med vern av isbjørn

Klima- og miljødepartementet foreslår å inkludere isbjørn i Bonnkonvensjonen om beskyttelse av trekkende arter. Dette forplikter partslandene til samarbeid om bevaring av arten og vil være et viktig virkemiddel for å ta vare på isbjørnen. Isbjørnen tilbakelegger lange avstander når den følger iskantens bevegelser gjennom året og både i Barentshavet og andre deler av Arktis krysser trekkrutene landegrensene. Isbjørnen er også truet av klimaendringer.

Til neste partsmøte i den verdensomspennende avtalen for vern av trekkende arter vil Norge legge frem forslag om styrket vern av isbjørn. Det forventes at 120 land vil delta på møtet i den såkalte Bonnkonvensjonen i november i år i Quito, Ecuador.

- Vi må ta vare på naturmangfoldet og forhindre at arter dør ut. Isbjørn er oppført på den globale rødlisten som sårbar, først og fremst på grunn av klimaendringene og den raske reduksjonen i havisen i Arktis. Flere delbestander er i tilbakegang. Dermed oppfyller den kravene for inkludering i Bonnkonvensjonen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hvis forslaget blir vedtatt på partsmøtet i november, vil dette innebære at medlemsland som har aktiviteter i nordområdene må forholde seg til de krav som Bonnkonvensjonen stiller.

- Jeg håper at Bonnkonvensjonen kan føre til økt oppmerksomhet på at vi må ta vare på isbjørn i de områder der menneskelig aktivitet øker, blant annet som følge av pågående klimaendringer.  Jeg håper også at det kan styrke eksisterende forskning og overvåking av bestandene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Listing av isbjørn i Bonnkonvensjonen vil være et viktig virkemiddel for at både arktiske-  og ikke-arktiske stater kan diskutere og innføre passende tiltak for trekkende arter i området. Vedtak om oppfølging i Bonnkonvensjonen vil komme i tillegg til det nære samarbeidet som de fem isbjørnlandene Norge, Russland, USA, Canada og Grønland har som parter til den internasjonale isbjørnavtalen.

- Isbjørn har stor symboleffekt og vil på den måten kunne være viktig for bevaring av arktiske leveområder som er av stor betydning for mange andre trekkende arter, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Isbjørn på drivisen på Svalbard
Isbjørn på drivisen på Svalbard (Foto: Magnus Andersen/Norsk Polarinstitutt)
Til toppen