Norge gir 76 millioner kroner til restaurering av tropiske skoger

Under FNs klimatoppmøte annonserte Norge i går kveld 76 millioner kroner til et nytt prosjekt for å støtte restaurering av skog og landskap i tropene. – Et svært viktig klimatiltak i framtiden, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

- Jeg er svært fornøyd med å kunne annonsere dette nye prosjektet. Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at vi ikke kan nå klimamål gjennom å bare redusere utslippene. Vi må også øke det globale opptaket av klimagasser og aktivt hente karbon ut fra atmosfæren. Å restaurere skog er et klimatiltak som gjør nettopp dette, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Trær binder karbon. Derfor har Norge gjennom den norske klima- og skogsatsingen siden 2008 arbeidet for å stanse avskogingen av regnskogen, som er et av verdens største karbonlagre.

I tillegg til å la skogen stå blir restaurering av allerede ødelagt skog og landskap stadig viktigere. Slike områder kan enten restaureres, for eksempel ved å la skogen vokse igjen, eller de kan gjøres om til jordbruksland for å øke matproduksjonen.

 

Viktig både for klima og utvikling

Restaurering av skog handler ikke bare om å la skog gro igjen for å øke opptak og lagring av klimagasser. Det kan for eksempel dreie seg om å plante tømmerplantasjer som kan være kilde til lokal næringsutvikling.

- I blant annet DR Kongo kan dette bli viktig. Gjennom å plante skog for å produsere tømmer og trekull kan man redusere presset på de gjenværende naturskogene og unngå avskogning. Dette vil samtidig skape arbeidsplasser og lokal næringsutvikling, sier Sundtoft.

Etiopia er et annet eksempel. Her har enorme områder med skog blitt avskoget de siste tretti årene. Dette gir nå store problemer med erosjon av matjord som vaskes vekk av elvene. Etiopia ønsker derfor å restaurere skogen slik at jorden holdes fast. Samtidig arbeider myndighetene for å øke matproduksjon og økonomisk utvikling for en voksende befolkning.

 

- Verden trenger mer effektivt jordbruk

Sundtoft legger vekt på at restaurering blir viktig i måten utviklingsland planlegger arealbruk framover.

- Verden står overfor en voksende verdensbefolkning og økt mat- og ressursbehov. Samtidig blir klimautfordringene stadig mer prekære. Vi har ikke råd til å la forringete og ødelagte områder stå ubrukt, sier Sundtoft.  

 

Brasil, Indonesia og Etiopia blant samarbeidslandene.

Gjennom prosjektet skal samarbeidslandene i første omgang kartlegge hvor det kan lønne seg å restaurere skog, og vise hvilke konsekvenser dette vil ha for lokalsamfunn, matproduksjon, klimagassutslipp og naturmangfold. Prosjektet vil i første rekke arbeide med myndighetene i Brasil, Indonesia, Mexico, Colombia, Etiopia og Rwanda.

Samarbeidet inngås med store og internasjonalt anerkjente miljøorganisasjoner som The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) og World Resources Institute(WRI).

 

Fakta:

• Skog er karbonlagre: Skog som vokser tar til seg og binder CO2, som den så lagrer i trærne, blader, røtter, og i jorden. Når skogen fjernes og erstattes med noe annet, som en vei eller en åker, slippes klimagassene fri.

• For å redusere mengden klimagasser i atmosfæren og redusere global oppvarming er det derfor viktig å både stanse avskogning, og restaurere forringet skog.

• Gjennom FN-erklæringen og Bonn Challenge har en rekke land allerede forpliktet over 50 millioner hektar restaurert skog innen 2030.

• Det finnes områder på over to tusen kvadratkilometer som er dårlig utnyttet. Dette er et område dobbelt så stort som Kina.

• På deler av dette området er det mulig med storskala restaurering av skog, utvidelse av jordbruk, kombinert småskala jord- og skogbruk, eller planting av ny skog.

Til toppen