Norge på andreplass i digitale ferdigheter

Norske elever presterer godt over det internasjonale gjennomsnittet når det gjelder digitale ferdigheter. Det viser den første studien av IKT-kunnskapene til ungdomsskoleelever i 18 land.

– Det er gledelig at norske elever skiller seg ut positivt når det gjelder digitale ferdigheter. Undersøkelsen viser likevel at norske lærere bruker mindre IKT i undervisningen enn det internasjonale gjennomsnittet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

ICILS 2013 (International Computer and Information Literacy Study) er den første internasjonale studien av digitale ferdigheter blant ungdomsskoleelever. Undersøkelsen viser at Norge har flere elever på de to øverste ferdighetsnivåene (nivå 3 og 4) enn gjennomsnittet. 

Digital dømmekraft viktig

– Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene i norsk skole, i tillegg til lesing, skriving, regning og evne til å uttrykke seg muntlig. Det er viktig med tanke på videre utdanning og arbeidsliv at alle elever lærer å bruke IKT på en fornuftig måte, og at de får god digital dømmekraft og, sier kunnskapsministeren. 

30 prosent av de norske elevene skårer på de to høyeste nivåene, mot 23 prosent av elevene i de 18 landene sett under ett. Norge ligger dermed på delt andreplass når det gjelder digitale ferdigheter, og bare Tsjekkia skårer bedre. Norge ligger imidlertid under gjennomsnittet når det gjelder bruk av IKT i skolefagene. 

– Senter for IKT i utdanningen har utviklet en rekke digitale verktøy skolene kan ta i bruk, blant annet IKTplan.no og dubestemmer.no. Akkurat som skolene må kartlegge elevenes leseferdigheter, eller ha oversikt over mobbing, må de være også vurdere elevenes digitale ferdigheter og sette inn tiltak der det er behov, understreker Røe Isaksen. 

Skolene har i dag tilgang til kartleggingsprøver for digitale ferdigheter på 4. trinn, for å se hvordan elevene ligger an.

Utvalgte hovedfunn i ICILS 2013:

  • Norge er blant de høyt presterende landene i undersøkelsen sammen med Polen, Sør-Korea og Australia. Tsjekkia ligger på topp.
  • Norske jenter skårer bedre enn guttene, noe som er i tråd med den internasjonale trenden.
  • 8 prosent av norske elever bruker datamaskin daglig på skolen, mens 52 prosent bruker datamaskin ukentlig.
  • 75 prosent av elevene bruker datamaskin hjemme hver dag.
  • Norske lærere er mer positive til bruk av IKT i undervisningen sammenlignet med lærere i andre land.
  • Kun 6 prosent av de norske lærerne bruker ofte interaktive, digitale læringsressurser, mot 15 prosent av lærerne i ICILS sett under utt.
  • Et flertall av skolelederne i Norge svarer at skolen prioriterer kompetanseheving i IKT-bruk for lærerne. 

FAKTA

ICILS (International Computer and Information Literacy Study) er en komparativ studie av ungdomsskoleelevers digitale ferdigheter i 18 land. Studien er den første i sitt slag. 

Forskere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo og Senter for IKT i utdanningen har samarbeidet om gjennomføringen av undersøkelsen i Norge. 

I Norge deltok i alt 138 skoler i undersøkelsen. På disse skolene ble inntil 20 elever på 9. trinn trukket ut til å delta.

Til toppen