Norsk forhandlingsinitiativ til kyststatsavtaler for 2014 på kolmule og nvg-sild

Til tross for flere forhandlingsrunder er det ikke inngått kyststatsavtaler for 2014 verken på kolmule eller norsk vårgytende sild. Norge har vært rede til å inngå disse avtalene siden i fjor høst.

Forhandlingene har imidlertid gang på gang blitt utsatt av EU som ikke har vært villig til å sluttføre drøftelsene om forvaltningen av disse to bestandene før en makrellavtale var på plass. Under siste forhandlingsrunde 4.-6. februar ble nok et krav om utsettelse fremmet. Etter dette har Norge to ganger foreslått at partene skal gjenoppta forhandlingene om kolmule og nvg-sild. Russland, Island og Færøyene har svart positivt på det siste norske forslaget.
 
Avtalene om kolmule og nvg-sild inkluderer begge bilaterale avtaler om soneadgang. For kolmule dreier det seg om adgang for norske fartøy til EU- og Færøysonen, mens sildeavtalen åpner for adgang til norske farvann for samtlige av de øvrige partene.

Partene har gjensidig nytte av soneadgangen i de to avtalene og dette knytter dem også klart opp mot hverandre. For å sikre partene like muligheter og fordeler, er de to avtalene i en årrekke blitt undertegnet samtidig.

Kolmulefisket finner i hovedsak sted tidlig på året, og Norge har allerede fisket over halve kvoten. Det er derfor av største viktighet at en avtale for 2014 inngås før fiskesesongen er over. For å legge til rette for i hvert fall en minimumsavtale har Norge foreslått at partene inngår en avtale på e-post i løpet av de nærmeste dagene. En slik avtale vil kunne ledsages av en avtale om nvg-sild som vil gi de øvrige parter adgang til å fiske sild i norske farvann. Hvis partene ikke skulle komme til enighet om en kolmuleavtale meget snart, vil soneadgangen for sild måtte justeres tilsvarende.

Til toppen