Ny rapport om korrupsjon i Norge

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge er et land der det er lite korrupsjon i nasjonalforsamlingen, domstolene og påtalemyndigheten. Det er konklusjonen i en ny rapport fra GRECO, Europarådets overvåkingsorgan for nasjonal gjennomføring av tiltak mot korrupsjon.

GRECO (Group of States Against Corruption) har utarbeidet sin fjerde evalueringsrapport om Norge.  Tema for evalueringen er «Forebygging av korrupsjon i nasjonalforsamlinger, domstoler og påtalemyndighet».

Generelt gir rapporten uttrykk for at Norge anses som et land med lite korrupsjon, både generelt og når det gjelder temaet for denne evalueringen. Norge roses også for å ha gjennomført samtlige anbefalinger som er gitt i tidligere GRECO-rapporter.

GRECO mener imidlertid at det forebyggende arbeidet kan styrkes på noen områder. Til sammen gis det i denne rapporten syv anbefalinger til Norge, som langt på vei sammenfaller med anbefalinger gitt til de øvrige nordiske landene.

De fire anbefalingene til Stortinget kan kort oppsummeres slik:

  • Videreutvikle Stortingets etiske retningslinjer slik at de bl.a. bedre bidrar til å hindre interessekonflikter, klargjøre reglene mht. til gaver og kontakter med tredjeparter.
  • Innføre et system for varsling/avklaring av mulige interessekonflikter.
  • Videreutvikle Stortingets register for representantenes verv og økonomiske interesser.
  • Iverksette tiltak for å sikre tilsyn og gjennomføring av plikten til å varsle Stortingets interesseregister og oppfølging av de etiske retningslinjene.

Anbefalingene på domstolenes område gjelder større grad av åpenhet ved midlertidige utnevnelser av dommere og styrking av opplæring og bevissthet omkring blant annet etikk og interessekonflikter.  Tiltakene kan gjennomføres innenfor rammen av Domstoladministrasjonens virksomhet.

På påtalemyndighetens område er det gitt en anbefaling om å videreutvikle etiske retningslinjer og styrke etikkopplæringen. Oppfølging av denne anbefalingen hører inn under Riksadvokatens ansvarsområde.

Norge skal rapportere tilbake på gjennomføringen av anbefalingene innen 31.12.2015.

Les rapporten på Europarådets nettsider.