Nytt oppdrag til Fartsområdeutvalget

Stadig færre skip seiler under norsk flagg. I en tilleggsutredning skal Fartsområdeutvalget se på mulighetene for å få flere skip under norsk flagg.

Stadig færre skip seiler under norsk flagg. I en tilleggsutredning skal  Fartsområdeutvalget se på mulighetene for å få flere skip under norsk flagg.

- Regjeringen vil legge til rette for at vi også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en stor norsk flåte. Fartsområdeutvalgets tilleggsutredning vil være et viktig innspill til arbeidet vårt, sier næringsminister Monica Mæland.

Norge har to skipsregistre; Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Nærings- og fiskeridepartementet satt i mars ned et utvalg. Utvalget skulle vurdere  fartsområdebegrensningene i NIS, og innretningen av nettolønnsordningen.

Fartsområdeutvalget leverte sin innstilling til næringsministeren i september. Samtidig foreslo utvalget at det fikk mandat til å lage en tilleggsutredning.

Regjeringen har nå gitt klarsignal til dette. I tilleggsutredningen skal utvalget se på mulighetene til å øke antall skip i NIS for den delen av flåten som går i utenriksfart. Utvalget skal også vurdere hvordan vi kan få flere norske sjøfolk på NIS-skip.

Det har vært en negativ utviklingen i antall skip i NIS-registeret i mange år. I 1991 var 896 skip registrert i NIS. I oktober 2014 hadde tallet sunket til 523 skip.

Samtidig har det vært en betydelig økning i antall norskkontrollerte skip under utenlandsk flagg.  Det er nå om lag 1000 norskeide skip under utenlandsk flagg i utenriksfart. Dette utgjør om lag halvparten av samlet norskkontrollert tonnasje.

- Utvalget har allerede gjort et godt arbeid. Jeg er enig med utvalget i at det vil være hensiktsmessig å vurdere potensialet for innflagging til NIS av norskkontrollerte skip i utenriksfart - det vil si skip som ikke er omfattet av fartsområdebegrensningene, sier næringsminister Monica Mæland.

Utvalget vil fortsatt ledes av professor Hans Jacob Bull. Det skal levere sin tilleggsutredning til Nærings- og fiskeridepartementet innen 12. januar 2015.

Utvalgets mandat:

”Norske rederier kontrollerer om lag 1 000 skip med en samlet tonnasje på ca. 20 millioner bruttotonn som opererer i utenriksfart og er registrert i andre lands registre. Det er et mål å legge til rette for at NIS-registeret fortsatt skal være et attraktivt kvalitetsregister.

På denne bakgrunn skal et partssammensatt utvalg vurdere om det er andre tiltak enn det som ble presentert i fartsområderapporten, som kan styrke NIS-registeret og fremme sysselsetting av norske sjøfolk.

Utvalget skal vurdere tiltak, herunder regelverksforenkling/fortolkninger samt andre  administrative virkemidler som kan bidra til å  styrke konkurranseevnen til registeret. I denne sammenhengen skal utvalget også se på innretningen av refusjonsordningen for alle typer NIS-skip i utenriksfart, hvorav et alternativ må være basert på eksisterende ressursbruk for refusjonsordningen for skip i NIS, tilsvarende 30 mill. kr per budsjettår. 

Utvalget skal levere tilleggsrapporten til Nærings- og fiskeridepartementet innen 12. januar 2015.”

 

Til toppen