Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 23. april 2010

Mellom sakene i statsråd i dag er ei stortingsmelding om presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kyrkja, og ei stortingsmelding om samarbeid med Russland om atomverksemd og miljø i nordområda.

Statsråd vart halde på Oslo slott 23. april 2010. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Meld. St. 11 (2009-2010)
Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 114 S (2009-2010)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malawi, undertegnet i Lilongwe 8. desember 2009

Meld. St. 12 (2009-2010)
Finansmarknadsmeldinga 2009
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Meld. St. 13 (2009-2010)
Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 113 L (2009-2010)
Endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70)
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 om kringkasting.

3.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Kim Traavik utnevnes til ambassadør i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Politisk direktør Vegard Ellefsen utnevnes til Noregs faste representant ved NATO, Brussel, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Erling Skjønsberg utnevnes til ambassadør i Baku, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Midlertidig brigader Kjell Skaugen utnevnes til brigader i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandør Geir Kilhus utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Øistein Wegner Fagernes utnevnes til tingrettsdommer ved Nordre Vestfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert avdelingsleder/tingrettsdommer Vigdis Bygstad utnevnes til avdelingsleder/tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Avdelingsdirektør Hogne Hove utnevnes til jordskifterettsleder ved Akershus og Oslo jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

4.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Noreg tek del, med atterhald om Stortinget sitt samtykke, i avgjerda i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endeleg oppgjer i betalingssystem og avtaler om finansiell trygdegjeving.

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dominicasamveldet om opplysningar i skattesaker.

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Antigua og Barbuda om opplysningar i skattesaker.

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Grenada om opplysningar i skattesaker.

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Sankt Lucia om opplysningar i skattesaker.

Undertegning av en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, utarbeidet i samarbeid mellom Europarådet og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), undertegnet av Norge 5. mai 1989.

 

 

 

 

Til toppen