Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 31. oktober 2014

I Statsrådet i dag vart det mellom anna vedteke framlegg til ny lov om utanrikstenesta.

Statsråd vart halde på Oslo slott 31. oktober 2014. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 1 S Tillegg 2 (2014-2015)
Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet

Prop. 11 L (2014-2015)
Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven)

Prop. 13 S (2014-2015)
Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 12. januar 1998 om forbud mot kloning av mennesker (CETS 168), tilleggsprotokoll av 25. januar 2005 om biomedisinsk forskning (CETS 195) og undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 27. november 2008 om genetiske undersøkelser for helseformål (CETS 203), til Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin

Utanriksdepartementet, EØS- og EU-saker

Prop. 8 S (2014-2015)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009 om felles regler om yrkes- og markedsadgang for person- og godstransport på veg

Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 1 S Tillegg 1 (2014-2015)
For budsjettåret 2015
Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 10 L (2014-2015)
Endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) 

Kunnskapsdepartementet

Prop. 9 L (2014-2015)
Endringer i studentsamskipnadsloven

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 12 L (2014-2015)
Endringer i stiftelsesloven (stiftelsesklagenemnd)

2. Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst.

3. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet

Advokat Jeppe Normann gjenoppnevnes som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2014 til og med 31. oktober 2016.

Direktør Turid Ellingsen oppnevnes som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2014 til og med 31. oktober 2018.

Regiondirektør Gerd Ingunn Opdal gjenoppnevnes som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2014 til og med 31. oktober 2018.

4. Klagesaker m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Klage fra Svein Løvland, Avisen Agder, over Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak 21. juli 2014 om avslag på begjæring om innsyn i dok. nr. 6 i sak 14/1171. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet

Psykiater Tone Federley konstitueres som medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten fram til og med 31.12.2015, med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og sosialdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Morten Klever utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret med tiltredelse som sjef Kampflyprogrammet fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Snorre Sæther konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet for ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Seniorrådgiver Sigbjørn Aabø utnevnes til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Finansdepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom Norge og Romania for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Til toppen